Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmen adaylarının romana ilişkin metaforları

Yazar kurumları :
Canik Başarı Üniversitesi1, Amasya Üniversitesi2
Görüntülenme :
2089
DOI :
Özet Türkçe :

Roman, Türkçe Öğretmenliği programı açısından son derece önemli bir değerdir. Çünkü, Türkçe öğretmeni okumayı sevdirip, okuma kültürünün oluşmasında en önemli şahsiyetlerden biridir. Bu bağlamda, Türkçe öğretmenlerinin romana ilişkin düşüncelerinin bilinmesi önemlidir. Eğer Türkçe öğretmeni romana ilişkin olumlu bir tutuma sahip ise öğrencilerin de romana ilişkin tutumları olumlu olacak ve okuma kültürüne sahip olma şansı da yükselecektir. Ülkemizde okuma kültürünün yeterince yerleşmediği düşünüldüğünde, roman okuma düzeyimizin de yüksek olmadığı kolaylıkla anlaşılabilir. Bu araştırma, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümüne devam eden öğrencilerin romana ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar yardımıyla ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden “olgu bilim” kullanılmıştır. Bu amaç için öğrencilerden romana ilişkin metafor üretmeleri istenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan 110 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, öğretmen adaylarından “Roman….….gibidir, Çünkü;………” şeklinde oluşturulmuş anket doldurmaları istenmiştir. Araştırma sonunda, katılımcılar romana ilişkin toplam 66 adet geçerli metafor üretmişler ve toplamda 4 farklı kategori ortaya çıkmıştır. Bu kategoriler; Araç olarak roman, Mekân olarak roman, Tabiat unsuru olarak roman, Hayatı yansıtan bir kurgu olarak roman şeklinde belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Fiction is a realvaluewhenTurkishTeacher Training Curriculum is takenintoaccount. Turkishteacher is believedto be a persongettingstudentstolovereadingand is alsocrucial in terms of formulating a readingculture. Inthiscontext, it is veryimportantfor us toknowTurkishTeacher’sthoughts in relationto fiction. It is believedthatif a TurkishTeacher has a positiveattitudestowardsreading/novels, his/ her studentswillalso be inclinedtoshowpositiveattitudestowards fiction andstudents’chancestoacquirereading- culturewill be increased. When it is consideredthatreadingculturesomewhat is not rooted in ourcountry, it can also be easilyconsideredthatourreadinglevel is not upto a verydesiredandsubstantiallevel. Thisresearchaimstorevealthestudentsperceptionswithregardto fiction throughuse of metaphors. ResearchsampleforthestudyconsistsoftheTurkishLanguage- TeacherTraining Studentscontinuingtheireducationperiod at Amasya University, Faculty of Education. Phenomenologicalmethodwasused in thestudy. Forthispurpose, studentsparticipated in thestudywereaskedtoproducemetaphors in relationto fiction. A total of 110 studentsfromFaculty of Education at Amasya UniversitystudyingTurkish Language Teacher Training Programmeparticipated in thestudy. Participantswereaskedtocompletethefollowingprompt : “Novel is like . . . because…..” byfocusing on onemetaphor. Researchrevelaed 66 validmetaphorsand 4 distinctiveconceptualcategoriesbased on theparticipants’ metaphoricalimagesidentified. Thesedefinedcategoriesappearedtobe : fiction as a tool, fiction as a place, fiction as an element of thenatureand as a fiction reflecting life.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :