Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullari öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlik davranişlari ile problem çözme becerileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
AİBÜ1
Görüntülenme :
1626
DOI :
Özet Türkçe :

 

 Bu araŞtırmanın amacı Bolu ili merkez ilçe ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin örgütsel vatandaŞlık davranıŞları ile problem çözme becerilerine yönelik görüŞlerini tespit etmektir. AraŞtırma tarama modelindedir. Tabakalı örnekleme yöntemi kullanılan araŞtırmada, 373 öğretmene ulaŞılmıŞtır. Veri toplama aracı olarak “Örgütsel VatandaŞlık DavranıŞı Ölçeği” ve “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıŞtır. AraŞtırma sonucunda öğretmenlerin örgütsel vatandaŞlık davranıŞına yönelik görüŞleri fedakârlık, nezaket, vicdanlılık boyutlarında “tamamen katılıyorum”, üyelik erdemi ve sportmenlik boyutlarında “katılıyorum” düzeyindedir. Problem çözme becerilerine yönelik görüŞleri ise düŞünen, değerlendirici, kendine güvenli ve planlı yaklaŞım boyutlarında “çoğunlukla”, kaçıngan yaklaŞım boyutunda “sık sık”, aceleci yaklaŞım boyutunda ise “ara sıra” düzeyindedir. Öğretmenlerin kiŞisel özellikleri hem örgütsel vatandaŞlık davranıŞı hem de problem çözme becerilerine yönelik görüŞlerinde bazı boyutlarda anlamlı fark ortaya çıkarmıŞtır. Öğretmenlerin örgütsel vatandaŞlık davranıŞı ile problem çözme becerilerine iliŞkin görüŞleri arasında anlamlı iliŞkiler saptanmıŞtır

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to identify the views of teachers who work at primary schools in the central district of the city of Bolu about organizational citizenship behaviors and problem solving skills. In the study the survey method was used. 373 teachers who were selected, using the stratified sampling method, formed the sample of the study. The “Organizational Citizenship Behavior Scale” and “Problem Solving Inventory” were used as the data collection instruments. The findings of the study revealed that the teachers‟ views of organizational citizenship behavior in the dimensions of altruism, decency (politeness), and conscientiousness are at the “completely agree” level, and their views are at the “agree” level in the membership probity and sportsmanship dimensions. Additionally, the findings of the study revealed that teachers‟ views about their problem solving skills are at the “mostly” level in mindful, critical, self-confident and planned approach, at the “often” level in the abstention dimension and at the “sometimes” level in the impetuous dimension. Personal variables of the teachers displayed meaningful differences in some dimensions regarding their organizational behavior and problems solving skills. Meanwhile, meaningful relationships were found between their views on organizational citizenship behavior and problem solving skills.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :