Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel sosyalleşme sürecinde sosyalleştirme stratejilerini kullanma düzeyleri

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1
Görüntülenme :
3168
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; ilköğretim okullarında göreve yeni başlayan öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme sürecinde, yöneticilerin sosyalleştirme stratejilerini kullanma düzeylerine ilişkin görüşlerini saptamaktır. Bu araştırmanın çalışma evrenini, 2011- 2012 öğretim yılında Kastamonu ili ve ilçelerinde göreve yeni başlayan 130 ilköğretim okulu öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Garip (2009) tarafından geliştirilen "Okul Yöneticisinin Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşmesini Sağlamak İçin Kullandığı Stratejiler" ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi için ölçekteki maddelerin; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri hesaplanmış ve t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin ilköğretim okulu yöneticilerinin sosyalleştirme stratejilerini kullanma düzeylerini "ara sıra" olarak belirttikleri görülmüştür. İlköğretim okulu yöneticilerinin sosyalleştirme stratejilerini kullanma düzeylerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri arasında; cinsiyet ve yaş değişkenine göre bir farklılığa rastlanırken, branş değişkenine göre herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır.

Özet İngilizce :

The aim of the present study is to identify new primary school teachers' perceptions about principals' level of use of socialization strategies in the process of organizational socialization. New primary school teachers (N:130) working in the city center and in the provinces of Kastamonu in the 2011-2012 academic year formed the population of the study. In order to collect the data, "The Strategies Used By School Administratiors' For The Socialization Of Teachers Scale" developed by Garip (2009) was used. For the analysis of the data, the frequency, percentage, mean and standart deviation scores of the items in the scale were calculated, and t-test and One Way Anova were used. The findings of the study indicated that teachers point out that school principals seldom used socialization strategies. Also, even though no significant difference was observed in the perceptions of teachers about primary school principals' level of use socialization strategies when the subject-area variable was concerned, significant differences were observed in the perceptions of teachers about primary school principals' level of use socialization strategies when gender and age variables were concerned.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :