Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinin sahip olduklari öğrenme stratejilerinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi1
Görüntülenme :
1491
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araŞtırmanın temel amacı; biliŞim teknolojisi öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejilerinin çeŞitli değiŞkenler açısından incelenmesidir. AraŞtırma Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümüne devam etmekte olan 188 öğretmen adayı üzerinde gerçekleŞtirilmiŞtir. Veri toplama aracı olarak Büyüköztürk ve arkadaŞları tarafından oluŞturulan “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği”nden yararlanılmıŞtır. AraŞtırmadan elde edilen verilerin analizinde, güvenirlilik analizi, tek yönlü varyans analizi testi yapılmıŞ ve veriler frekans, aritmetik ortalama ve standart sapmalara dayalı olarak analiz edilmiŞtir. Elde edilen bulgulara göre biliŞim teknolojileri öğretmen adaylarının iliŞkilendirme stratejilerini; tekrarlama, örgütleme ve zihne yerleŞtirme stratejilerinden daha çok kullandıkları bulgusuna ulaŞılmıŞtır. Ayrıca adayların kullandıkları öğrenme stratejilerinin yaŞ, sınıf veya akademik baŞarı değiŞkenine göre anlamlı bir Şekilde farklılaŞmadığı ortaya çıkmıŞtır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to examine the learning strategies used by information technology teacher candidates in terms of different variables and to investigate whether there exist any relationships among students in terms of year of study, age and academic achievement. The research was carried out in the Çukurova University Faculty of Education Computer and Instructional Technologies Teacher education department on 188 teacher candidates. The “Learning Strategies Scale” which was translated into Turkish and tested for reliability and validity by Büyüköztürk et. al. was used as the data collection tool. In the analysis of the data, reliability analysis and one way analysis of variance test were used, and the results were analyzed in terms of frequency, mean, and standard deviation. The results showed that the learning strategies used by information technology teacher candidates did not differ significantly in terms of age, year of study, or academic achievement.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :