Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stratejik rekabet üstünlüğü sağlama araci olarak inovasyon stratejileri: kocaeli otel işletmeleri üzerine bir araştirma

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi1
Görüntülenme :
1535
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı; otel işletmelerinin uyguladıkları inovasyon stratejilerinin stratejik rekabet üstünlüğü sağlamada etkili olup olmadığını belirlemektir. İkinci amacı ise; otel işletmelerinin rekabet stratejilerini uygulamalarında inovasyon stratejilerinin belirleyici özellik taşıyıp taşımadığını belirlemektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Kocaeli’de faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgeli üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. Veri toplamak için görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel veri analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; otel işletmeleri inovasyon faaliyetlerini uygulamaktadır. Otel işletmelerin ağırlıklı olarak artımsal inovasyon boyutu altında ürün, hizmet ve süreç inovasyonları uygulandığı belirlenmiştir. Ayrıca, maliyet liderliği stratejisi, farklılaştırma stratejisi ve odaklanma stratejisi ile saldırgan ve fırsatları izleyen inovasyon stratejisi arasında olumlu bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, rekabet stratejileri uygulanacak olan otel işletmelerinde inovasyon stratejilerinin belirleyici bir özellik taşıyabileceği ifade edilebilir.

Özet İngilizce :

The main objective of the research is to determine whether innovation strategies implemented by hotels are effective in providing strategic competitive advantage. It also aims to reveal if innovation strategies have a key role during the process innovation strategies are applied by hotels. The qualitative research method is used in the research. The research population is the Three, four and five star hotels with tourism establishment certificates, located in Kocaeli. Interview technique was used to collect data. The data collected were analysed by descriptive data analysis technique. According to the findings, hotel businesses implement innovation activities, and they mainly apply product, service and process in novations that are regarded as incremental innovations. The research has revealed that there is a positive relationship between the cost leadership strategy, differentiation strategy, focus strategy and the innovation strategy which is aggressive and chasing opportunities. Thus, it can be stated that innovation strategies can have a key role in the competitive strategies applied in hotel businesses.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :