Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin materyal tasarımında yaratıcılıklarının değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
1046
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim sistemimizin önemli hedeflerinden biri yetiştirilecek insan gücünün yaratıcı düşünme becerilerine sahip olmasıdır. Yaratıcı düşünme becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesinde en önemli görev öğretmenlere düşmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirme konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Ancak öğretmenlerin bu alandaki yeterliliklerinin ne düzeyde olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bu araştırmanın amacı, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. sınıf Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerinin “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersi kapsamında öğretim materyali hazırlarken, materyal hazırlama sürecinde ve hazırladıkları materyale göre yaratıcılıklarını değerlendirmektir. Ayrıca araştırmada öğrencilerin, materyallerini hazırlarken karşılaştıkları sorunların neler olduğu ve bu sorunların öğrencilerin materyal tasarımı çalışmalarına nasıl etki ettiği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan, bir ya da birkaç özel durumun derinlemesine incelenerek analiz edilmesini sağlayan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıfında öğrenim gören 55 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Yapılan araştırma materyal tasarlama sürecinin ve ortaya konulan ürünün yaratıcılık gerektirdiğini göstermiştir. Ayrıca materyallerin yeni, özgün ve farklı oldukları ile ilgili dönütler alınmıştır. Öğrencilerin yaratıcı düşünme ile ilgili ciddi etkinliklerde bulundukları ortaya çıkmıştır ancak materyal yapımında kullanılan malzemeleri temin etme konusunda karşılaşılan sorunların ileriki zamanlarda yeni materyal veya proje yapmaları ile ilgili motivasyonlarını olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

One of the important goals of our education system is to have trained manpower with creative thinking skills. Training of individuals with creative thinking skills is one of the most important tasks for all teachers. Therefore teachers should have the necessary knowledge and skills in order to train the creative-minded individuals. However, teachers' qualifications in this field are unknown. The purpose of this study is to evaluate 3th class Science Education students studying in Instructional Technologies and Material Design course within the scope of creativity in the process and at the end of preparing instructional material in Education Faculty, Adıyaman University. In addition, it was tried to determine the factors affecting students’ creativity in the instructional material development process. In this study, case study which one of the qualitative research methods used in order to in-depth analyze the situation. The study group includes 55 third grade Science Education preservice teachers studying Education Faculty, Adıyaman University during 2010-2011 academic year. The research showed that the instructional material design process and instructional material as a product requires creativity. In addition feedbacks about developed instructional materials showed that they are new, original and different. It is believed that during instructional material development process, students' showed serious activities about creative thinking, but the problems in finding the materials used in the process of constructing materials may negative impact on students’ motivation at a later time to do the new project or instructional material.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :