Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 5.sinif fen ve teknoloji dersi programindaki kazanim ve etkinliklerin çoklu zekâ kurami açisindan değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr. İnönü Üniversitesi1, Sınıf Öğretmeni, Suluköy Kahramanlar İlkokulu2
Görüntülenme :
1439
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 5.sınıf Fen ve Teknoloji dersi programında, “Dünya, Güneş ve Ay” ve “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitelerindeki kazanım ve etkinliklerin Çoklu Zekâ Kuramı açısından değerlendirilmesine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Malatya ili merkez ilçesi belediye sınırlarındaki ilköğretim okullarının 5. sınıflarında görev yapan 262 sınıf öğretmeni; örneklemini ise seçkisiz yolla alınan 190 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplamak amacı ile 70 maddelik anket kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde, adı geçen ünitelerdeki kazanım ve etkinliklerin hangi zekâ alanına uygun olduğu ile ilgili olarak; mesleki kıdem, mezun olunan yükseköğretim kurumu, öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımlarıyla ilgili hizmet içi eğitim alınıp alınmadığına göre, öğretmen görüşlerinin dağılımı, frekans ve yüzdeleri ile çapraz tablolar şeklinde verilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin; ilgili ünitelerdeki kazanım ve etkinliklerin, öğrenme-öğretme sürecinde yapılan tüm faaliyetler dikkate alındığında, hemen hemen tüm zekâ alanlarına dağılmasına rağmen, daha çok görsel-uzamsal, mantıksal-matematiksel ve sözel-dilsel zekâ alanlarında odaklandığı; ayrıca mesleki kıdemleri, mezun oldukları yükseköğretim kurumu ve öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımlarıyla ilgili hizmet içi eğitim alıp almamaları bakımından da benzer düşündükleri belirlenmiştir. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to know the teachers’ opinions in terms of multiple intelligence theory about the objectives and activities in the units of “Earth, Sun and Moon” and the “Electricity in Our Life” in the primary education 5th grade science and technology curriculum. The survey model was used in this study. The population of this study consists of 262 5thgrade teachers working in the center of Malatya. The sample consists of 190 5t grade teachers who were selected randomly.Questionnaire was used to collect data that are consisted of 70 items.Teachers are asked to select one dominant intelligence type for 65 objectives and activities. To analyze the data, the background information of teachers like seniority, graduated faculty, whether or not they had in-service education were compared to teachers opinions about which intelligence area is suitable with these objectives and activities and these comparison information was given and commented with frequencies, percentages and cross tabs. Given the results of this study, about evaluating the objectives and activities in these units, taking all activities in the teaching-learning process into consideration, it is discovered that, teachers generally focus on visual, spatial, logical and mathematical intelligence areas and they think in the same way regardless of their seniority, graduated faculty, and whether or not they had in-service education about teaching-learning theories and models. Some advices are given based on the results of this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :