Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi proje ve performans görevlerini hazırlarken yararlandıkları kaynaklar, internet’in yeri ve karşılaştıkları güçlükler

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak.2, İlköretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği3, Selçuk Üniversitesi4, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak.<
Görüntülenme :
1028
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, 2005’te uygulanmaya başlanan sosyal bilgiler programının ders içi etkinlikler adı altında öngördüğü proje ve performans görevlerini hazırlarken yararlandıklar kaynaklar ve karşılaştıklar güçlükleri belirlemek amacyla haz ılanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Konya ilindeki ilköğretim okullarında sosyal bilgiler dersini alan 6. ve 7. sınıf öğrencileri içerisinden 120 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan kolay ulaşılalabilirlik (convenient sampling) örneklemesi yöntemi ile açık uçlu – soru formu uygulaması yapılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise kuramsal anlamda belirgin olmayan temalar ve eğer varsa alt temaların oluşturulması ile yapılan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, 6. sınıf öğrencilerinin sırası ile internet, kütüphane, kaynak kitap ve diğer kaynaklardan, 7. sınıf örencilerinin ise internet, kaynak kitap, kütüphane ve diğer kaynaklar şeklinde görüş bildirdikleri saptanmıştır. Karşılaştıkları güçlükler açısından gerek 6. gerekse 7. sınıf öğrencileri zaman sorunu, konu zorluğu ve anlamama, kaynak bulamama, planlama, internet’in yapısal özelliği ve şekil sorunu yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ancak 6. ve 7. sınıf öğrencilerinde bu güçlüklerin dereceleri değişmektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler getirilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to determine the resources benefited by the pupils and the difficulties that they face while preparing performance and project tasks related to the classroom activities in social sciences program initiated in 2005. The universe of the study is all the sixth and seventh grade students of primary schools in Konya city. In the study, open-ended question with the convenient sampling method, which is used in qualitative research methods, is used, and for analyzing the qualitative data, contents analysis method, which is formed with recessive theme in theoretical sense and sub themes, is applied. The study demonstrated that the sixth grade students use internet, libraries, reference books and the others respectively, and the seventh grade students use internet, reference books, libraries and the others respectively. However, both sixth and seventh grade experience such problems as time limitation, difficulty of assignment and inability to understand, failing to find proper resources, structural characteristics of internet and layout of the assignment. Sixth and seventh grade students experience these problems at different levels. In the light of findings some suggestions are made.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :