Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmenlerinin türkçe derslerinde teknoloji kullanimina yönelik görüşleri

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1, Abant İzzet Baysal Üniversitesi2
Görüntülenme :
1137
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim  teknolojilerinin  sınıf  ortamında  kullanılması;  öğrenciler  için  dersi daha  ilgi  çekici  hale  getirmekte,  hedeflere  ulaşmayı  kolaylaştırmakta, zaman kaybını engellemekte ve öğrenmeyi daha kalıcı hale getirmektedir. Yakın  zamana  kadar  Türkçe  derslerinde  sadece  basılı  materyaller kullanılırken,  teknolojik  araçların  kullanımı  yenilenen  ilköğretim programlarıyla  birlikte  daha  da  önem  kazanmıştır.  Ancak  eğitim teknolojilerinde ne kadar gelişme olursa olsun bu araçların öğretmenler tarafından  kullanılacağı  unutulmamalıdır.  Bu  araştırmada  sınıf öğretmenlerinin  Türkçe  derslerinde  teknolojik  araçların  kullanımına yönelik  görüşlerini  belirlemek  amaçlanmıştır.  Araştırma  Ankara  ili merkezinde  görev  yapan  30  sınıf  öğretmeni  ile  yürütülmüştür. Öğretmenlerin  görüşlerinin  belirlenmesi  amacıyla  yarı  yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel ve içerik  analizi  tekniği  ile  analiz  edilmiştir.  Araştırmaya  katılan öğretmenlerin yaklaşık dörtte üçü Türkçe derslerinde teknolojik araçların kullanılması  gerektiğini  düşünürken,  yaklaşık  dörtte  biri  ise  Türkçe derslerinde  teknolojik  araç  kullanımının  gereksiz  olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin teknolojik araçları en çok görsel  okuma  ve  görsel  sunu  ile  dinleme  öğrenme  alanlarında  en  az  ise konuşma öğrenme alanında kullandıkları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Using educational technologies in the classroom contributes to make the lessons  interesting  for  students,  to  facilitate  achieving  the  objecti ves  of the  lesson  to  prevent  the  waste  of  time  and  to  maintain  a  permanent learning.  Although  only  printed  media  has  been  used  in  Turkish  lessons until  quiet  recently,  using  technological  tools  has  become  more important with the renewed elementary school c urriculum. But no matter how much improvement occur in the field of educational technologies, it shouldn’t be forgotten that these tools are used by teachers. In this study it’s  aimed  to  define  the  classroom  teacher’s  perspectives  about  using educational  technologies  in  Turkish  lessons.  The  study  was  carried  out with the 30 classroom teachers in the centre of Ankara. Semi-structured interview forms were used to define the teacher’s perspectives. The data has  been  analyzed  through  descriptive  analysis  and  content  analysis
techniques.  While  three  out  of  four  teachers  participated  in  this  study think  that  educational  technologies  should  be  used  in  Turkish  lessons, one out of four teachers on the other hand think that it is unnecessary to use  educational  technologies  in  Turkish  lessons.  Furthermore,  it  is determined  that  they  use  educational  technologies  mostly  in  visual reading, visual presentation and listening and learning environments on the other hand they use them in speaking and learning environments at least.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :