Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik öz güvenleri

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
1138
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz bilgi çağının vazgeçilmez araçları arasında yer alan teknolojik araçlar eğitim-öğretim alanında da vazgeçilmez hale gelmektedir. Eğitim öğretim ortamlarında bu araçların etkin ve yararlı kullanılması kalitenin artmasını sağlamaktadır. Bu konuda en önemli sorumluluk ise öğretmenlere düşmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik öz güvenlerini belirlemektir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini 2011-2012 eğitim öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu bölümün son sınıfında öğrenim gören % 55.4'ü kız (62), % 44.6'sı erkek (50) olmak üzere toplam 112 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak beşli likert tipli 'Teknoloji Tutum Ölçeği' kullanılmıştır. Veriler SPSS 16.0 paket programına girilerek aritmetik ortalama ve t-testi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim teknolojilerini kullanma konusunda öz güvenlerinin 'yeterli' seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyet bakımından da kadın ve erkek öğretmen adayları arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Technological tools that are among the essential tools for today's information age are also becoming indispensable in the field of education. The usage of these tools in education environments effectively and beneficially provides increase of quality.The most important responsibility in this matter is on the shoulders of teachers. The aim of this study was to determined determine Turkish teacher candidates' self-confidence about use of instructional technologies. Survey model was used in this study. Study population consisted of Students of Turkish Language Teaching in Karadeniz Technical University, Fatih Faculty of Education (2011- 2012 academic years). The sample of study consisted of 112 senior students of this department (Female= 55.4%, Male= 44.6%).In this study, 5 point likert type Technology Attitude Scale was used as data collection tool. Data were analyzed by using the arithmetic mean and t-test techniques inentering SPSS 16.0 package program. As a result of the studyTurkish teacher candidates' self-confidence about using instructional technologies was found adequate level. A significant difference was not found between male and female teachers candidates.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :