Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hizmet içi eğitim programlarinin ortaöğretim kurumlarinda çalişan öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1, Adıyaman Üniversitesi2
Görüntülenme :
1109
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı, hizmet içi eğitim programlarını ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini Malatya ili Belediye sınırları içinde uygun örnekleme yöntemine göre seçilmiş okullarda görev yapan 160 ortaöğretim branş öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, hizmet içi eğitim programlarının etkililiğinin belirlenebilmesi için likert tipi anket kullanılmıştır. Ankette, 30 madde ve bunların gerçekleşme derecesi ile ilgili “kesinlikle evet, oldukça, kısmen, çok az, kesinlikle hayır” Şeklinde 5’li seçenekler yer almaktadır. Bu seçeneklere verilerin analizinde kullanılmak üzere 5’ten 1’e kodlar verilmiştir. Anketin alfa güvenirlik katsayısı 0.95 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde, her bir madde ile ilgili olarak öğretmen görüşlerinin frekans ve yüzdeleri tablo halinde verilmiştir. Kıdem, mezuniyet durumu, hizmet içi eğitim programlarının değerlendirilmesine yönelik sorular varyans analizi ile yoklanmış; farkın hangi boyutlar arasında olduğunu belirlemek üzere LSD testi kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

The main aim of this research is to evaluate the in-service programs the views of the secondary school teachers. The sample of the research consists of 160 secondary school teachers working in the randomly chosen schools located in the boundary of Malatya Municipality. A likert type questionnaire was used as a data gathering tool in order to determine the efficiency of the in-training programs. In the questionnaire there are 30 items and 5 choices about their application levels as “absolutely yes, quite, partially, very little, absolutely no”. The codes from 5 to 1 were given to be used in the analyses of the choices. Alfa reliability coefficient was calculated as 0.95. The frequency and percentage of the views of teachers were given in the form of a table in the data analysis. The data about the working years of the teachers, education level, questions related to the evaluation of in-training programs were assessed by variance-analysis; and LSD test was used to determine the level of difference, In conclusion, it was found out that, the secondary school teachers give enough time a place to activities given in the evaluation in-training programs, there is a difference between the views of teachers according to their socio-economic status, the last high school from which they graduated, the number of students in their class and schools Based on these results, some suggestions have been made about the planning of in-training programs.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :