Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 5. sınıf müzik derslerindeki ölçme değerlendirme uygulamalarının öğrencilerin müziksel davranış ve başarılarına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hüseyin Sümer İlköğretim Okulu Müzik Öğretmeni1
Görüntülenme :
1089
DOI :
Özet Türkçe :

Ölçme ve değerlendirme, eğitimin hemen her aĢamasında, büyük bir yardımcı ve yol gösterici olarak karĢımıza çıkmakta, çalıĢmalarımıza yön vermektedir. Bu araĢtırma da müzik derslerinde yapılan çalıĢmaları değerlendirmek, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin müzik derslerine olan katılımlarının sağlanmasından, baĢarılarının arttırılmasına, dersin baĢlamasından bitiĢine kadar pek çok konuda, ölçme değerlendirme çalıĢmalarının yapılmasının etkili olup olmadığını saptamak amacıyla yapılmıĢtır. Bu amaçla seçilen iki 5. sınıftan biri kontrol grubu diğeri deney grubu olarak belirlenmiĢ, altı haftalık bir gözlem sonucunda elde edilen verilerden bir takım sonuçlara varılmıĢtır. Yapılan çalıĢma ve gözlemlerin sonucuna göre ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin müzik derslerine olan katılımlarının sağlanmasında ve baĢarılarının arttırılmasında, ölçme değerlendirme çalıĢmalarının yapılmasının ve not baskısı oluĢturmanın etkili olduğu görülmüĢtür. Bununla birlikte haftada bir saatlik müzik dersinin öğrencilere iliĢkin bilgi edinmek için yeterli olmadığı görülmüĢtür.

Özet İngilizce :

Measurement-assessment is confronted with us in almost all of the education stage as a helper and a guide. It gives a direction for our works. This research has been done in order to evaluate works in music lessons, determine whether measurement-assessment is effective or not from providing participation of the 5th class students in primary school in music lessons to increasing their success, and measurement-assessment is effective or not in many subjects from beginning of the lesson to the end of the lesson. With this purpose, two of the 5th classes have been selected, one of them is control group, the other one is testing group. At the end of a 6th week observation, the data has reflected some results. According to study and the results of observation, it has been seen that the works of measurement-assessment and note pressure is effective in providing participation of the 5th class students and increasing their success in music lessons and it has been seen that an hour music lesson in a week is not sufficient in order to have knowledge about students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :