Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğretmenlerine verilen temel ilkyardım eğitiminin etkililiğinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1, Uzman Hemşire, Afyon Kocatepe2, Katip Çelebi Üniversitesi3, Uzman Hemşire, Hacettepe Üniversitesi4, Öğretim Gör
Görüntülenme :
1606
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı Afyonkarahisar il merkezinde görev yapan lise öğretmenlerine verilen iki günlük eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni,Afyonkarahisar il merkezinde görev yapan lise öğretmenlerinden oluşmakta olup, küme örnekleme yöntemi ile belirlenen beş lisedeki 1 Eylül 2008 - 1 Eylül 2009 tarihleri arasında görev yapan toplam 195 öğretmen örneklem grubunu oluşturmuştur. Öğretmenlere araştırmacı eğitimciler tarafından toplam 16 saat olmak üzere temel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği konusunda görsel ve uygulamalı olarak eğitim verilmiştir. Tüm katılımcılara eğitim öncesi ve sonrası 33 soruluk anket formu uygulanmıştır. Verilerin analizlerinde t testi ,Anova testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin aldıkları son test puan ortalaması( 80.52 ± 11.25) ön test puan ortalamasından (48.51 ±14.18), anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Ön ve son test uygulamasında en fazla yanıklı hastaya, burkulma olan ve kırıklı hastaya yaklaşım soruları doğru olarak cevaplandırılmıştır. Öğretmenler okullarda en sık karşılaştıkları ilk yardım gerektiren durumların bayılma/sara, kanama, küçük yaralanmalar olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin bilgilerinin yetersiz olduğu saptanmıştır. Öğretmenlere yapılacak ilkyardım eğitimlerinin önemi ortaya çıkmıştır. Her düzeydeki eğitim kurumlarının programlarında temel ilkyardım eğitimi verilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study was aimed to evaluate the efficiency of two days training given to the high school teachers working in Afyon city center. This study was performed in cluster sample method selected five high schools located in Afyonkarahisar city center between 01 September 2008-01 September 2009. N=195 teachers created the study sample . Data have been evaluated with t-test, ANOVA analysis in independent groups. The average of point FAK of among teachers of post test ( 80.52 ± 11.25) were considerably higher than that of pre test (48.51 ±14.18), (p<0.05). The questions of the subjects which were given the more correct answers were, respectively, approach to burned, sprains of and fracture of. Most common situations which require first aid are told to be, respectively, Fainting, hemorrhage and minimal injury by teachers. First aid knowledge among teachers were considered to be insufficient. Lectures on first aid must be included in curricumulus of training and education instutions of various levels.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :