Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Moris müslümanlarından trablusgarb ve balkan savaşları mağdurlarına yapılan yardımlar

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
1048
DOI :
Özet Türkçe :

Moris Adası Hint Okyanusunun Güney bölgesinde yer alan küçük bir adadır. XVI. Yüzyılın ilk çeyreğinin sonlarından baĢlayarak 1968 yılına kadar çeĢitli Avrupa ülkelerinin sömürgesi olmuĢtur. 350 yıl devam eden sömürge döneminde adaya Afrika‟dan ve Hindistan‟dan Müslüman nüfus da yerleĢtirilmiĢtir. Buradaki Müslümanlar 1800‟lü yılların baĢından itibaren kendi dini ihtiyaçları için önce camiler, daha sonra da okullar ve sosyal amaçlı kurumlar oluĢturmaya baĢlamıĢlardır. Ada Müslümanları zamanın en güçlü Ġslam Ülkesi olan Osmanlı Devleti ile de iliĢkiler kurmuĢlardır. Bu iliĢkiler çerçevesinde 1877-78 Osmanlı Rus Harbi ve 1911 Trablusgarb ve 1911-1913 Balkan SavaĢları için maddi yardımlar yapmıĢlar ve bu savaĢları protesto amacıyla defalarca miting düzenlemiĢlerdir. Bu çalıĢmada orijinal arĢiv belgelerine dayanarak Moris

Özet İngilizce :

Moris Island which is situated in the southern region of Indian Ocean is a small island. The Island has been a colony of various European countries from the first quarter of XVI. Century to 1968. During the long colonial period, Muslims African and Indian Muslims were settled in the Island. After building mosques for religion needs, at the first stage, the Muslims have then constructed social and educational institutions since early 1800‟s. The Muslims of Island were being related with powerful material aids for Ottomans during the wars of Ottoman-Russian (1878-1878), Italo-Turkish War (1911 Trablusgarb Savaşı) and Balkan (1911-1913) Also, they arranged demonstration many times to protest these wars. In the study, the relations of Muslims of Moris Island and Ottoman state will be researched in the light of Archival records.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :