Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmenlerinin yaratici yazma ürünlerini değerlendirme çalişmalarina ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1, Pamukkale Üniversitesi2
Görüntülenme :
1031
DOI :
Özet Türkçe :

Yaratıcı yazma, yazma çalışmalarını sıkıcılık ve tekdüzelikten kurtaran, öğrenciler açısından ilgi çekici bir süreçtir. Bu süreçte çocuk duygu ve düşüncelerini serbest bir şekilde, hiçbir baskı unsuru olmadan ve yargılanmadan kağıda döker. Bu çalışmaların öğretmenler tarafından değerlendirilmesi ise ayrı bir önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin yaratıcı yazma çalışmalarını değerlendirmeye yönelik görüş ve düŞüncelerini belirlemektir. AraŞtırmada nitel araştırmada başvurulan durum çalıŞması ve buna bağlı olarak bütüncül tek durum deseni kullanılmıŞtır. Örneklemin belirlenmesinde ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kritik durum örneklemesine baŞvurulmuŞtur. Izmir merkez ilçede gerçekleŞtirilen çalıŞmanın verileri orta sosyo-ekonomik düzeydeki 18 ilköğretim okulunda çalıŞan öğretmenlerden toplanmıŞtır. AraŞtırma grubu 69 öğretmenden (bayan=42; erkek=27) oluŞmaktadır. Verilerin elde edilmesinde görüŞme tekniğinden yararlanılmıŞ olup, araŞtırmacılar tarafından geliŞtirilen yarı yapılandırılmıŞ görüŞme formu kullanılmıŞtır. GörüŞmeler sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmıŞ ve içerik analizi uygulanmıŞtır. Bilgisayar ortamındaki bilgiler her iki araŞtırmacı tarafından ayrıntılı bir Şekilde incelenerek çalıŞmanın kodları çıkarılmıŞtır. AraŞtırmacıların belirlediği kodlar üzerinden görüŞ birliği yüzdesi hesaplanmıŞtır. GörüŞ birliği yüzdesi, birinci soru için(Yaratıcı yazma çalıŞmalarını değerlendirme ölçütleri hakkında neler biliyorsunuz?) 0,82; ikinci soru için( Yaratıcı yazma sürecinde neler yapıyorsunuz?) 0,69 olarak belirlenmiŞtir. ÇalıŞmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun yaratıcı yazma çalıŞmalarını değerlendirme noktasında, gerekli bilgiye sahip olmadığı söylenebilir. Öğretmenlerin büyük bir çoğunlu da yaratıcı yazma çalıŞmalarının değerlendirilmesinde bilinen yazma çalıŞmalarının ölçütlerine baŞvurmaktadır.

Özet İngilizce :

Creative writing is an engaging process for students, taking boredom and simplicity out of writing practices. In this process, students express their feelings and opinions freely, without any pressure or being judged. However, evaluation of these pieces of works by the teachers is another important part of creative writing. The aim of this study is to identify elementary 4th and 5th grade teachers’ views on evaluating creative writing works produced by students. Case study that is used in qualitative research, and consequently single holistic case study was employed. In identifying the sample of the study, critical case sampling was used. The data were gathered from teachers working at 18 elementary schools having middle socio-economic level in Izmir city center. The participants were 69 teachers (female=42; male=27). A semi-structured interview form developed by the researchers was used in the data gathering process. Then, the data were transcribed and content analysis was conducted. After a detailed analysis by both researchers, the codes of the data were identified. The reliability of the codes identified was calculated using an agreement percentage. This percentage was 0.82 for the first question, and 0.69 for the second question. According to the findings of the study, most of the teachers do not have necessary knowledge when it comes to evaluating works of creative writing. As a result, they mostly use the usual writing criteria in evaluating creative writing.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :