Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmenliği öğrencilerinin klasik bati müziğine ilişkin tutumlari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
kurum yok1
Görüntülenme :
1286
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, sınıf öğretmenliği öğrencilerinin klasik Batı müziğine ilişkin tutumlarını ortaya koymayı, öğrencilerin günlük yaşamlarında klasik Batı müziğine yer verip vermediğini irdelemeyi ve öğrencilerin klasik Batı müziğine yönelik tutumlarına, uygulanan müzik dinleme eğitiminin etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD, 2009-2010 öğretim yılı 2. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada, ön test-son test kontrol gruplu model uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi, istatistiksel paket programlar kullanılarak; faktör analizi, kümeleme analizi, eşli örneklemler t-testi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen anketin tutum ölçeği kısmı, ölçüm aracı olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte araştırmacı tarafından araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan bir müzik dinleme eğitimi programı uygulanmıştır. Elde edilen verilerin ışığında öğrencilerin klasik Batı müziğine ilişkin tutumlarının, kararsızlık ile katılma arasında olduğu tespit edilmiştir. Çalışma grubunun eğitimin ardından durumunu daha iyi analiz edebilmek için, gruba uygulanan kümeleme analizi sonucunda deney grubu, iyi ve orta düzeyde olmak üzere iki kümeye ayrılmıştır. Ön test ve son test tutum puanları karşılaştırıldığında, deney grubunun orta düzeydeki kümesinin puanında istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

This research aims to explore the classroom teacher candidates’ attitudes towards classical music, examine the students behaviour whether they give place to classical music in their daily life or not and investigate the effect of the music listening training to the attitudes of the students. The population of the study consist of the students who are studying in the 2009-2010 academic year at the second class of the Elementary Classroom Teaching department of Faculty of Education Department of Afyon Kocatepe University. In this study, a pre-test and a post-test model is applied with a control group. Statistical analysis of the obtained data is done using factor analysis, cluster analysis and paired-samples t-test. Attitude scale part of the questionnaire which is developed by the researcher is used as a measurement tool. In addition, a music listening training program which is prepared according to the purposes of the research is applied. In the light of the collected data, the classroom teacher candidates' position on classical music is found between uncertainty and participation. In order to better analyze the attitude of the training group after the training period, a cluster analysis is applied. Experimental group is divided into two sets including candidates with moderate and good attitude levels. Results indicate that a statistically significant increase is recorded in the score of the moderate cluster of the experimental group.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :