Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevreye karģı motivasyon ölçeği’nin okul öncesi öğretmen adayları üzerinde geçerlik güvenirlik çalıģması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
1495
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Pelletier ve diğerleri (1998) tarafından geliştirilen Çevreye Karşı Motivasyon Ölçeğinin Okul Öncesi Öğretmen Adayları Üzerinde Geçerlik Güvenirlik Çalışması’nın yapılmasıdır. Araştırmanın evrenini, Ankara il merkezindeki devlet ve vakıf üniversitelerindeki eğitim fakülteleri’nin 2008-2009 eğitim öğretim yılında “Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nın” üçüncü ve dördüncü sınıfında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Yapılan geçerlik güvenirlik analizleri sonucunda 6 faktör ve 24 maddeden oluşan ölçeğin açıkladığı toplam Varyans Oranının %74,61 ve Cronbach α iç tutarlılık kat sayısının .87 olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının değişkenler açısından değerlendirmesi yapıldığında; sınıf düzeylerine göre ölçeğin “İçe Yansıtılmış Düzenleme ve İçsel Düzenleme” boyutu puanları arasında anlamlı fark yok iken diğer tüm alt boyutlarda farkların anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının annelerinin öğrenim durumuna göre ölçeğin “İçsel Düzenleme” boyutunda farkın anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının çevreye yönelik ders alma durumlarına göre ölçeğin “Bütünleşmiş Düzenleme ” ve “İçe Yansıtılmış Düzenleme” boyutu puanları arasında anlamlı fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda Eğitim Fakültelerinde, birey çevre ilişkisini ele alan ve bu doğrultuda olumlu tutum geliştirmeye yönelik derslerin programlara eklenmesi ve bu derslerin programda yer alan saatlerinin arttırılması önerilebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :