Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojileri ve materyalleri kullanma düzeyleri ve kullanamama sebepleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Amasya Üniversitesi1
Görüntülenme :
1631
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim öğretim sürecinin temel unsurlarından birisi de araç ve çeĢitli materyallerdir. Ders araç ve gereçleri ile öğretim materyalleri, öğretme-öğrenme sürecini destekleyen, öğretimi daha etkin ve kalıcı hale getiren yardımcılardır. Sosyal Bilgiler derslerinde konu ve kazanımlara uygun, kullanılan yöntem ve teknikleri destekleyen birçok materyalden yararlanmak mümkündür. Öğretme-öğrenme süreci tereddütsüz sadece öğretmenin anlattığı bilgilerden ibaret değildir. Özellikle Sosyal Bilgiler derslerinde tarih ve coğrafya konuları iĢlenirken, derslerin sadece düz anlatımla yeterli olamayacağı bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla öğretmenler çeĢitli öğretim materyalleri kullanarak dersi akıcı hale getirebilmelidirler. Bu çalıĢmada Amasya ilinde görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, Sosyal Bilgiler derslerinde materyal kullanma düzeyleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Betimsel yöntem kullanılarak yapılan çalıĢmada Sezer ve arkadaĢları (2005) tarafından hazırlanan anket formu, geliĢtirilerek hedef öğretmen kitlesine uygulanmıĢtır. Anket sonucunda, Amasya ilinde görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin materyal kullanma düzeyleri ile gerekli teknolojik materyallerin kullanılamama sebeplerinin ortaya konulması hedeflenmiĢtir. Öğretmenlerin en yaygın olarak kullandıkları materyallerin harita, bilgisayar, projeksiyon, internet ve kaynak kitaplar olduğu görülmüĢtür. Birçok gerekli materyalin de okullarda olmadığı, ya da yeteri kadar bulunmadığı da ifade edilmiĢtir. Sonuç olarak materyal kullanımının istenilen düzeye çıkarılabilmesi için öneriler sunulmuĢtur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :