Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerin yenilikçi kabiliyetleri ve ihracat performanslarına etkileri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
1042
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı belirgin yenilikçi kabiliyet boyutlarının, işletmelerin ihracat performanslarında etkili olabileceği varsayımını test etmektir. Bu doğrultuda işletmelerin yenilikçi kabiliyetleri yedi faklı boyutta ele alınarak değerlendirilmiştir (Öğrenme, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), üretim, pazarlama, örgütsel yapı, kaynak kullanma, stratejik yetenekler). Çalışmada, Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 70 imalatçı işletmeden yüzyüze anket yöntemi kullanılarak veri toplanmıştır. Toplanan verilerin istatistiksel analizi sonucu, örneklemde yer alan işletmelerin yenilik kabiliyetlerinin, ihracat yapma sıklıkları, ihracatçı davranışları (ihracatın satış hasılatı içindeki payı) ve ürün değiştirme sıklıkları açısından anlamlı bir farklılık göstermediği, buna karşın, işletmelerin, yenilik alt kabiliyet boyutu olan Ar-Ge yenilikçi kabiliyeti ile işletme bütçelerinden Ar-Ge’ye ayrılan pay açısından anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this paper is to test the proposition that the predetermined innovation capability dimensions can affect the export performances of firms. For this purpose, firms’ innovation capabilities are considered in seven different dimensions (learning, research and development (R&D), manufacturing, marketing, organizationel structure, resource allocating, and strategic capability). Data are collected from 70 manufacturing firms in Ankara Sincan Organized Industrial Zone by face to face survey method. According to the results of statistical analysis, there is no significant differences in innovation capabilities of firms in terms of export frequencies, export behaviors (export/sales revenue) and innovation frequencies. On the other hand, there is a significant difference in R&D innovation capabilities of firms in terms of the ratio of R&D expenditures in total budget.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :