Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 42 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen eğitimi programlarındaki uygulamaların yapılandırmacı yaklaşıma uygunluğunun öğretmen adayı görüşleriyle değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
796
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, öğretmen eğitimi programlarında; öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı uygulamalara ne ölçüde yer verildiğini öğretmen adaylarının görüşlerine göre belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2004–2005 Eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinin son sınıflarında öğrenim gören 328 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen bir ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizi; frekans, yüzde, t testi, varyans analizi ve LSD teknikleri ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının 1/3’ü öğretimin planlanması, öğretme-öğrenme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili görüşlere kısmen katılmışlardır. Öğretmen adaylarının görüşleri arasında öğrenim gördükleri programlara göre anlamlı fark bulunmuş, cinsiyete göre anlamlı fark bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to put forward the teacher trainees’ views about how much the constructivist practices are carried out in the instructional planning, teaching-learning and evaluation processes in teacher training programs. In this survey study, a scale developed by the researcher was used. The study group was composed of 328 seniors at Anadolu University Education Faculty in 2004-2005 academic year. The analysis of the data was carried out by frequency, percent, t test, variance analysis and LSD test. One third of the teacher trainees reported that the practices in planning, teaching-learning and evaluation processes of the instruction were somewhat suitable for the constructivist approach. It was found that there was a significant difference among teacher trainees’ views in terms of the program they attend, but no significant difference was found in terms of gender

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :