Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 44 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcı düşünme düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
844
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında okuyan birinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve öğrencilerin yaratıcı düşünme düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırma betimsel nitelik taşımaktadır. Araştırmaya ilişkin verilerin toplanmasında, analizinde ve yorumlanmasında nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında okuyan birinci sınıf öğrencileri arasından ulaşılabilen toplam 103 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin yaratıcı düşünme düzeylerini belirlemek amacıyla Torrance Yaratıcı Düşünme Testi, eleştirel düşünme eğilimlerini belirlemek amacıyla da California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler t testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis Testi, Pearson ve Sperman Brown Korelâsyon Katsayısı yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of the study is to investigate the creative thinking levels and the critical thinking disposition of freshman students at the Division of Elementary Teaching in terms of various variables and to determine whether there is a relationship between the creative thinking levels and the disposition of critical thinking of the students. The study is a descriptive study. In the collection, analysis and interpretation of the data related to the study, quantitative research method was used. The study was carried out with 103 students who were availability of access among the freshman students enrolled in at Hacettepe University Elementary Teaching Division. Torrance Creative Thinking Test was used in order to determine the creative thinking levels; and California Critical Thinking Disposition Inventory was used to determine the critical thinking levels of the students. The data obtained in the study was analyzed using t-test, one-way variance analysis, Kruskal Wallis, Pearson and Spearman Brown correlation coefficient.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :