Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2005 yılı coğrafya öğretim programının uygulanma düzeyi: 9. sınıf coğrafya programı örneği

Yazar kurumları :
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi Coğrafya Öğretmeni1, Milli Egitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü2, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü3
Görüntülenme :
966
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Milli Egitim Bakanlıgı, uzun yıllardır beklenen ilk adımı atarak 2005 yılında bu konuda yeni bir cografya ögretim programı hazırlamıs ve aynı yıl uygulamaya koymustur. Bu yeni programların yaklasımı, etki-tepki, sebep-sonuç açıklamalarına dayalı davranısçı ögrenme yaklasımı yerine, büyük oranda sebep ve çoklu sonuçlara dayalı yapılandırmacı ögrenme yaklasımına kaydırılmıstır (M.E.B., 2005). Bu programları uygulayan ögretmenlerin programları tanıma ve uygulamadaki kararlılıgı, programlara yönelik duyussal özellikleri ve meslektasları arasındaki isbirliginin düzeyi programların uygulamadaki basarısını etkilemektedir. Güler’e (2003: 54) göre, hazırlanan programların uygulamaya geçirildikten sonra, gruptaki bireyler ya da grubun bütünü tarafından ne ölçüde özümsendiginin, kavranıldıgının degerlendirilmesi, dolayısıyla da gelistirilmesi, en az programın kendisi kadar önemli bir konudur. Simdiye kadar söz konusu edilen düsünceler ve görüslerden hareketle, bir programın sadece teorik olarak niteligi ya da getirdigi yaklasım ile degerlendirilemeyecegi; uygulama ile bütünlestirilmesi gerektigini açıkça göstermektedir (Bulut, 2006:7). Erden’e (1998:2) göre, uygulanan programların aksaklık ve eksiklikleri giderildikçe, toplumdaki ve bilim alanlarındaki degismelere göre yeniden düzenlendikçe, diger bir deyisle, programlar gelistirildikçe egitimin niteliginin de artması beklenir. Bu nedenle asıl önemli olanın, eldeki programın yaklasımı ve niteliginin yanında, çıktıyı nitelikli ürün olarak sekillendirecek olan ögretmenler tarafından programın nasıl algılandıgı, ne sekilde uygulamaya sokuldugu ve ne düzeyde uygulanabildigidir. Egitim programı tasarısı, uygulamaya esas olan bir kitap ya da kılavuz kaynaktır. Program tasarısı ilkelerine uygun olarak hazırlanan programlar uygulamada islerlik kazanırlar. Program gelistirme ve degerlendirme faaliyetlerinin odak noktası tasarlama olmakla birlikte, uygulama göz önünde bulundurulmaksızın gerçekçi bir degerlendirme yapmak mümkün degildir (Erden, 1998:9). Bu nedenle, oldukça önemli olan yeni programların uygulamada ne ölçüde basarılı oldugunun belirlenmesi önem tasımaktadır. Bunun için, 9. sınıf yeni cografya programı ile 2005 yılından itibaren tanısmıs olan cografya ögretmenlerinin yeni programların uygulamadaki etkililigine iliskin görüslerini belirlemenin, program gelistirme ve revize etme sürecine katkı saglayacagı düsünülerek, “2005 Yılı 9. Sınıf Cografya Dersi Ögretim Programı: Ögretmenler Açısından Uygulanabilirlik Düzeyi”, arastırma konusu olarak seçilmistir. Arastırmanın Amacı: Arastırmanın temel amacı, 2005 yılından itibaren liselerde uygulanmakta olan Cografya Dersi 9. Sınıf Yeni Ögretim Programı’nın uygulamadaki etkililik düzeyini belirlemektir. Bu amaçla liselerdeki cografya egitiminin sorunlarına çözüm getirecek yeni programın yaklasımına ve bu yeni yaklasımın cografya ögretimindeki rolüne vurgu yapılarak, ortaya çıkan görüsler ısıgında programın daha etkili uygulanabilmesi konusunda çözüm önerileri sunulmaya çalısılmıstır. Yöntem: Bu arastırma, tarama (survey) modeli niteligindedir. Veriler, 2005 yılından itibaren uygulanmaya baslanan 9. sınıf cografya ögretim programı hakkındaki ögretmen görüsleri ve düsünceleri alınarak toplanmıstır. Arastırmanın evrenini Türkiye’de 2005–2006 ögretim yılında 9. Sınıf yeni cografya ögretim programını uygulayan ve 2006–2007 ögretim yılında uygulamakta olan cografya ögretmenleri olusturmaktadır. nternet üzerinde e-posta yöntemiyle çalısan, sadece cografya ögretmenlerinin üye olabildigi ve 17 Ekim 2006 tarihinde 1480 kisinin üye oldugu http://tech.groups.yahoo.com/group/cografya_ogretimi adresinde kayıtlı olan “Türkiye Cografya Ögretmenleri Birligi” adlı ileti grubu üzerinden söz konusu ögretmenlere e-anket uygulaması seklinde yapılmıstır. Bulgular ve Sonuçlar: Cografya ögretmenlerinin hemen hemen yarısı (% 48,9) yeni programla ilgili herhangi bir seminer, kurs, hizmet içi egitim vb. ne katılmıs ama bunu yetersiz bulmustur. % 29’u ise hiç katılmamıs, sadece % 22,2’si verimli olarak katıldıgını belirtmistir. Bu sonuçlar, yeni cografya ögretim programının yaklasımını ve beraberinde getirdigi aktif ögrenme yöntemlerinin cografya ögretmenleri tarafından henüz yeterince anlasılamadıgını, bunun da ögretim programının uygulanabilirlik düzeyini olumsuz etkiledigi belirtilebilir. Yapılan arastırmada, cografya ögretmenlerinin Cografya Ögretim Programı’nın “geneli ve genel amaçlarının” uygulanabilirlik düzeyine iliskin görüsleri “az” (C = 2.08), düzeyinde gerçeklesmistir. Buna göre, yeni cografya ögretim programında ögrenciye kazandırılması öngörülen kazanımlardaki içerigin cografya ögretmenleri tarafından programın genel amaçlarıyla “az” düzeyde tutarlı görüldügü sonucuna varılabilir. 9. Sınıf Cografya Dersi Ögretim Programı’nda yer alan kazanımlara iliskin ögretmenlerin genel görüslerini almak üzere sorulan sorulardan elde edilen verilere göre cografya ögretmenlerinin programda yer alan “kazanımların” uygulanabilirlik düzeyine iliskin görüsleri “az” ( C = 2.10) düzeyinde gerçeklesmistir. Yapılan arastırmada, cografya ögretmenlerinin 9. Sınıf Cografya Ögretim Programı’nın “ögretme-ögrenme süreci” ndeki uygulanabilirlik düzeyine iliskin görüsleri “az” ( C = 2.44) düzeyinde gerçeklesmistir. Bu bulgu, 9. Sınıf Cografya Ögretim Programı’nın ögrenmeögretme süreci boyunca cografya ögretmenleri tarafından uygulanabilirligi “az” bulunmustur seklinde yorumlanabilir. Yine arastırma sonuçları, cografya ögretmenlerinin, 9. Sınıf Cografya Ögretim Programı’nın “Ölçme ve Degerlendirme” açısından uygulanabilirliginin “az” (C = 2.42) düzeyinde oldugunu düsündüklerini ortaya koymustur. Öneriler: Yeni programın öngördügü ögrenci merkezli ögretim, yapılandırmacılık, çoklu zekâ uygulamaları, aktif ögrenme, bireysel farklılıkları ön plana alan ögretim uygulamaları ve yaklasımlarının, ögretmenlere örneklerle uygulamalı olarak anlatılacagı hizmet içi egitim, kurs ya da seminerlerinin acilen periyodik olarak planlanması önerilmektedir. Yeni ögretim programının yaklasımına uygun hizmet içi egitimlerde egitilecek cografya ögretmenlerinde, bu egitimlerin sonucunda sekillenmesi beklenen ögretmen profilini ortaya koymak üzere “Cografya Ögretmen Egitiminde Standartlar” gelistirilmesi önerilmektedir. Okullarda, cografi bilgi sistemleriyle uygulamalar yapmaya uygun bilgisayar, internet baglantısı, DVD, tepegöz, projeksiyon, video, televizyon vb teknolojik ürünlerin de mutlaka yer aldıgı, ögrencinin aktif ögrenmeyi gerçeklestirmesi için kaynaklara (cografya kaynak kitapları, makaleler, yayınlar ve dergileri de içeren) ulasımının kolaylastırıldıgı cografya sınıflarının hızla olusturulması önerilmektedir. 9. sınıf cografya dersi için öngörülen haftalık iki ders saatinin etkinlik tabanlı uygulamalar için yetersiz kaldıgı, bu nedenle programın yogunlugunun azaltılması veya ders saatinin artırılması önerilmektedir. Ögrenciye kazandırılacak cografi becerilerin yeniden ele alınarak her kazanımla ilgili en fazla iki veya üç cografi becerinin verilmesi seklinde sınırlandırılması önerilmektedir. 9. Sınıf Cografya Ögretim Programı’nda yer alan kazanımların bazı ölçütlere göre yeniden ele düzenlenmesi önerilmektedir.

Özet İngilizce :

Problem Statement: In Turkey Ministry of Education took an important step in 2005 and prepared a new Geography curriculum. This curriculum was applied at the same year. The approach of this new curriculum focuses on constructivism depending on mostly cause and multiconsequences instead of behaviorism depending on explanation of action-reaction, causeconsequence. The determinism of the teachers who have applied this curriculum in recognizing and application of the programme, their sensitive characteristics about programme and the level of collaboration among colleques has affected success of application of this curriculum. According to Güler (2003:54), after the prepared curriculum started to be applied, the evaluation of how much it is assimilated and engaged by the members or the whole group is as important as the curriculum itself. So is the development of the curriculum.By the help of the thoughts and views that were emphasized up to now, it is obvious that a curriculum can not be evaluated just theoritically by means of qualification or the approach that is brought by it. It should be deprogmated with the application. According to Erden (1982:2), after the distruptions and deficiencies of the applied programs dissolved, or revised again according to the changes in society and science fields, the other words, the programs are improved, the quality of the education is expected to increase. Education program project is a guide source or back to application. The programs which are prepared according to the curriculum, project principals gain functionality in application. Although the focus of the curriculum devolepment and evaluation activities is to design. It is not possible to make a realistic evaluation without considering the application ( Erden, 1989:9). Therefore, it is important to find out how succesful the new curriculums are in application. The ideas of the geography teachers , who have realy met with the latest 9th grade geography lesson plan after 2005, on effectiveness of the application of the new programs have been thought to contribute to program development and revision process. So, “2005 Academic Year, 9th Grade Geography Lesson Education Programme: The Applicability Level For The Teachers” has been chosen as the research subject. Research Aims: The main aim of this study is to determine the effectiveness level in using of 9th grade Geography curriculum that has been applied in high schools since 2005. For this purpose suggestions were tried to present more effective performing of the curriculum in the direction of thoughts that were emerged by emphazing the approach of the new curriculum that will solve the problems of teaching Geography in high schools and the role of the new curriculum. Method: This study is a kind of survey model. Data were composed of thoughts and ideas of teachers who have applied is 9th grade new Geography curriculum in high schools in Turkey. The subjects of this study are Geography teachers. E-questionaire has been done at 17th October 2006 among teachers who are members of a web site (Union of Turkey Geography Teachers) (http://tech.groups.yahoo.com/group/cografya_ogretimi) that has 1480 members who are only Geography teachers. Findings and Results: Almost the half of the Geography teachers (%48,9) have joined seminars, courses and inservices etc. about Proposals: It is suggested that courses, seminars and in-service trainings should be organized immeditely and periodically about samples to teachers in student-centered teaching, constructivism, multiple intelligence, active learning and individual differences. It is suggested that “Standards in Geography Teacher Training” sholud be developed. In order to shape teacher’s profile at the end of in-services. It is suggested that Geography classes should be designed at schools in order to access the information easily that contains geography source books, articles, magazines to practise geographical knowledge with the technological devices like computer, Internet, DVD, OHP, video, television etc. It is suggested that the densitiy of the curriculum should be reduced and the hours of the subject should be increased because two hours in a week at 9th grade is not enough for activitiy based practices. It is suggested that acquisitions in the curriculum should be revised and for each acquision maximum two or three geographical skills should be given. It is suggested that the acquisition of the curriculum should be evaluated with some criteria.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :