Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Balıkesir ilinde ilköğretim müfettişlerinin rehberlik rollerini

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
900
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Öğretmenlerin, karşılaştıkları eğitim - öğretim problemlerinin çözümünde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha verimli bir hâle gelmesinde birçok yönlerden yardıma ihtiyaçları vardır. Modern eğitimde müfettişten beklenen başlıca görev, okuldaki eğitim-öğretim çalışmalarının daha verimli olabilmesi için, eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğretmene yardımcı ve rehber olmaktır. Yukarıdakilerden anlaşılacağı üzere müfettişlerden en önemli beklenti konusu rehberlik alanında yoğunlaşmaktır Araştırmanın problemini, ilköğretim müfettişlerinin rehberlik rollerini uygulama düzeyine ilişkin müfettiş ve öğretmen görüşlerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın temel amacı, Balıkesir ili merkez ilköğretim kurumlarının teftişinde ilköğretim müfettişlerinin rehberlik rollerinin uygulanma düzeyine ilişkin müfettiş ve öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın Yöntemi: İlköğretim müfettişlerinin denetim rollerinden biri olan rehberlik rollerini yerine getirme düzeyleri hakkındaki görüşleri irdelemeyi amaçlayan çalışma tarama modelinde planlanmıştır. Verilerin toplanması amacıyla, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesinde 2007 yılında, Dr. Mustafa Aydın Başar danışmanlığında, Muzaffer Korkmaz' ın yüksek lisans tezi için hazırlamış olduğu anketler izni alınarak kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini; Balıkesir ilinde 35 ilköğretim müfettişi ve 315 öğretmen oluşturmuştur. Anket formu iki ana bölümden oluşmaktadır ve birinci bölümde kişisel bilgilere, ikinci bölümde de denetim sürecine ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci bölümde yer alan sorular, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi ekinde bulunan "Öğretmen Teftiş Formu"nda yer alan değerlendirme maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiştir. Sonuçlar: Araştırmada elde edilen sonuçlar şunlardır: 1. İlköğretim müfettişlerinin, rehberlik rollerini uygulama düzeyine ilişkin olarak, öğretmenler ile ilköğretim müfettişlerinin görüşleri arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. İlköğretim Okulu Öğretmenleri; rehberlik rollerinin uygulanma düzeyine ilişkin olarak olumsuz bir görüş belirtirken, İlköğretim Müfettişlerinin daha olumlu bir görüşte oldukları sonucu elde edilmiştir. 2. Araştırmada, öğretmenler kendilerine uygulanan rehberlik düzeyinin yeterince yerine getirilmediğini belirtirken onlara bu konularda rehberlik yapacak olan müfettişler ise rehberlik görevlerini yeterli düzeyde gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir.

Özet İngilizce :

Status of the Problem: Teachers are need of help in many ways to solve educational problems they have met once to make the educational activities more effective. In modern education, inspectors are mainly expected to help and guide teachers, to make the school's educational studies better. As it is understood above, inspectors must focus on the field of guidance. Determination of the opinions of inspectors and teachers on the performing level of guidance roles of primary school inspectors forms the problem of the research. Purpose of the Study: The main aim of this research, is the determination of the opinions of inspectors and teachers on the performing level of guidance roles of primary school inspectors assigned in the investigation of the primary schools in Balıkesir. Method of the Study: The study aiming at considering the opinions on the performing level of their guidance roles which is one of primary school inspector's inspection role has been planned in the model of ingury. To gather the data the surveys prepared by Muzaffer Korkmaz' master thesis, in the consultancy of Mustafa Aydın Başar in the university of Çanakkale Onsekiz Mart in 2007 has been used. The different survey sheets for primary school teachers and primary school inspectors have been developed. 35 Inspectors and 315 teachers have formed this sampling of the research. The survey sheets for teachers are composed of two main parts. In the first part, there is individual information and in the second part, there are questions about the process of inspection. The questions taking part in the second part have been organized according to evaluation criteria's "Teacher review form"; that are found in Ministry of Education, Primary School Inspectors Chairmanship, Guidance and Checking Instruction Annex as in the school manager's survey sheets. Findings and Conclusions: The findings of the research are: There have been many differences between inspectors and teachers opinions on the performing level of the guidance roles of the primary school inspectors. It has been concluded that primary school teachers have negative opinions on performing level of guidance roles; whereas primary school inspectors have positive opinions. 1. The difference between inspector's and teacher's opinions on the performing level of guidance roles of primary school inspectors has been found significant. It has been concluded that primary school teachers have negative opinions on performing level of guidance whereas primary school inspectors have positive opinions. 2. In research, teachers have explained that performing level of guidance roles is very poor however, inspectors have expressed that they have fulfilled their guidance roles successfully.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :