Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beşinci sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi2
Görüntülenme :
889
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: 2005 ilkögretim programlarıyla birlikte okul içi ve dısı ögrenme yasantılarında, ögretmenlerde, ögrencilerde, ögrenme-ögretme sürecinde, ögrenme materyallerinde ve ders kitaplarında degisimler meydana gelmistir. İlkögretim sosyal bilgiler dersi ögretim programı da yapılandırmacı ögretim programına göre düzenlenmis olup ders kitapları da bu anlayısa uygun olarak hazırlanmıstır. Arastırmanın Amacı/Arastırma Soruları: Bu arastırmanın amacı, yenilenen ilkögretim programı ile birlikte degisen sosyal bilgiler dersi ögrenci ders kitabının ve ögrenci çalısma kitabından seçilen “Bölgemizi Tanıyalım” ve “Bir Ülke Bir Bayrak” ünitelerinin yapılandırmacı ögrenme yaklasımının gereklerine uygunlugunu belirlemektir. Arastırmanın Yöntemi: Bu arastırmada sosyal bilgiler dersi ögrenci ders kitabı ve ögrenci çalısma kitabında yer alan sekiz ünite içerisinden “Bölgemizi Tanıyalım” ve “Bir Ülke Bir Bayrak” üniteleri seçilmis ve yapılandırmacılıgın ölçütlerine uygunlugunu ölçmek amacıyla içerik analizi yöntemi kullanılmıstır. Ünitelerin analizi için ölçek gelistirilmis ve içerik ölçütler dogrultusunda dört kisi tarafından incelemistir.İkiser gözlemcinin ortalamaları alınarak gruplar arasındaki korelasyon bulunmus ve arastırmanın güvenirligi % 83 çıkmıstır. Bulgular ve Sonuçlar: Besinci sınıf sosyal bilgiler ders kitabı ve çalısma kitabındaki sekiz ünite içerisinden seçilen iki ünite incelendiginde; her iki ünitenin de genel olarak yapılandırmacı ögrenme yaklasımına uygun olarak gelistirilen gözlem formuna uygun oldugu görülmektedir; ancak ders kitabında eksik olan bazı konuların çalısma kitabındaki etkinliklerle tamamlandıgı görülmektedir. Bilginin yapılandırılması sürecinde ders kitabının daha ön planda oldugu ancak çalısma kitabının ögrenilen konuların pekistirilmesini desteklemek amacıyla kullanıldıgı gözlenmistir. Öneriler: Çalısma kitabındaki degerlendirme etkinlikleri ders kitabında verilen konular dogrultusunda düzenlenmelidir. Ayrıca kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması, öz degerlendirme etkinliklerinin yapılması gibi konularda düzenlemeler yapılmalı ve proje ve portfolyo gibi süreci degerlendiren etkinliklere yer verilmelidir.

Özet İngilizce :

Problem Statement: There have been certain changes in the learning conditions within 2005 primary curriculum, in and out of schools, related to the students, the learning-teaching process, the learning materials and the textbooks. Primary education social studies program has been renovated according to the constructivist teaching program and the fifth grade social sciences textbooks have been adopted according to this approach. Research Purpose/Question of the Study: The very target of this research is to determine the suitability of the social sciences text book changed according to the renovated primary curriculum and also to determine the suitability of the units called ‘Let’s get to know our region’ and ‘One Country One Flag’ which were chosen from textbook and workbook, with the requirements of the constructivist learning theory. Methods: In this research, among the eight units included in the social sciences student book and workbook, ‘Let’s get to know our region’ and ‘One Country One Flag’units were chosen and in order to evaluate the suitability of the student course books and workbooks with the criteria of the constructivist approach, content and analysis method was used. For the analysis of the units, a scale was developed and the content was examined by four individuals in accordance with the criteria. By determining the average of the observers two by two, the correlation was found and the reliability of the research was determined as .83 Findings/Results: When the two units previously chosen among eight units from fifth grade social sciences text book and workbook are examined, it has been seen that, in general, both of the units are convenient for the requirements of the observation form developed according to the constructivist approach, however, it is also seen that some certain issues lacking some subjects are complemented in the workbook via activities. During the process of the configuration of the information, it is understood that the text book is more prominent and that the workbook is intended for stabilization of the studied subjects. Recommendations: The evaluation activities in the workbook should be arranged according to the topics given in the text book. In addition to this, conceptual mistakes should be highlighted, core assessment activities should be rearranged and the issues such as projects and portfolio which evaluate the process should be included, too.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :