Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Coğrafya öğretmenlerinin coğrafi bilgi sistemleri cbs’ne ilişkin yaklaşımları

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
647
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Milli Egitim Bakanlıgı’nın ortaögretim programlarını yenilemesinden sonra ortaya çıkan yeni egitim anlayısının geregi olarak derslerde aktif ögrenme yöntemleri ve mümkünse bunların teknolojik imkânlarla desteklenerek ögretmenler tararından kullanılması beklenmektedir. Bununla birlikte birçok aktif ögrenme yöntemi gerek sınıflardaki ögrenme ortamlarının geleneksel olmaktan kurtarılamaması ve ögretmen egitimi yetersizligi, gerekse kalabalık sınıf mevcutları nedeniyle çok az uygulama imkânı bulmaktadır. Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) de liselerdeki cografya egitiminde, ögrencilerin aktif olarak derse katılımını saglayan, bunun yanında teknolojiyi sınıfın içine tasıyarak ögrencilerle bulusturan aktif ögrenme yöntemlerinden biri olarak dikkati çekmektedir. Ancak cografya ögretmenlerinin bu yöntemi sınıflarda kullanma durumlarının, bu yöntemin avantaj ve dezavantajları ile dogru orantılı oldugu belirtilmelidir. Amaç: Bu arastırmada, cografya ögretmenlerinin cografi bilgi sistemlerine yönelik yaklasımlarının, bu yöntemin ögretmenler nezdinde avantaj ve dezavantajlarının ele alınması suretiyle tespit edilmesi amaçlanmıstır. Yöntem: Bu arastırma, tarama (survey) modeli niteligindedir. Veriler, cografi bilgi sistemleri hakkındaki ögretmen tutumlarının anket yöntemiyle internet üzerinden cografya ögretmenlerine gönderildi. Örneklem grubu gönderilen anketlerden elde edilen 180 cografya ögretmeninden olusmustur. Verileri analiz etmek için SPSS’te frekans, yüzde (%), ortalama, standart sapma, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Kruskal Wallis-H teknikleri kullanılmıstır. Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler: Yapılan analizler sonucunda, cografya ögretmenlerinin CBS kullanmanın sınırlılıklarını daha fazla vurguladıkları tespit edilmistir. Ögretmenlerin cinsiyetlerine göre CBS uygulamaları açısından anlamlı bir fark saptanmamıstır. Buna karsılık, mesleki kıdem, sınıf mevcutları, CBS uygulama yapma durumları, okul türleri ve mezun olunan okul türlerine göre anlamlı farklılıklar saptanmıstır. Bu sonuçlar, cografya ögretmenlerine yönelik standart bir CBS egitiminin olmadıgı ve MEB ya da üniversiteler tarafından CBS ögretmen egitimine ihtiyaç duyuldugu seklinde yorumlanabilir.

Özet İngilizce :

The problem: In Turkey Ministry of Education took an important step in 2005 and prepared a new Geography curriculum according to constructivist approach. So, it is important to apply student centered learning activities in classrooms by the teachers together with technological materials. But most of the classrooms don’t have environments to apply these activities. GIS is also one the best student centered activities which teachers should use in classes in order to make students active in classrooms. The aim of the study: This research, aims to find out the limitations and advantages of applications GIS in classrooms by surveying geography teachers and their approaches. Method: This study is a kind of survey model. Data were composed of thoughts and ideas of teachers in high schools in Turkey. The subjects of this study are Geography teachers. Equestionnaire has been done at the beginning of 2008-2009 education term among teachers who are members of a web site (Union of Turkey Geography Teachers) (http://tech.groups.yahoo.com/ group/cografya_ogretimi) that has 1457 members who are only Geography teachers and 950 of them were active when the survey was applied in that group. Frequency, percentage ANOVA and t-test and Kruskal Wallis-H were used to analyze the data.Findings, Results and Conclusions: As the results of the analyses; it was sent hat geography teacher focus on limitations of using GIS in classrooms. There is no significant difference between sexes and GIS applications. But there are significant differences between “application of GIS, kind of schools, crowded classrooms, graduated schools and precedence. It means that there is no standard GIS education by the Ministry. So universities and ministry should corporate and give materials, data bases and similar things to organize GIS in classrooms.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :