Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 13 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Düşünme becerilerini geliştirici dil ve edebiyat öğretimi ortamları-bir eğitim durumu örneği-

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
1183
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın Temelleri: Üst düzey düşünme becerilerini edinmiş bireyler, kendileri için gerekli bilgilerle anlamlı bir bütün oluşturur; bunları en doğru biçimde değerlendirirler. Mantıklı çıkarımlarda bulunur, karşılaştıkları sorunları akılcı yollarla çözerler. Doğru kararlar verir, özdüzenleme yaparlar. Başarılı, barışsever ve demokratiktirler. Öğrencilerin eğitim ortamlarında üst düzey düşünme becerilerini kazanması; öncelikle okul yıllarında, daha sonra da iş, özel ve toplumsal yaşamında büyük önem taşımaktadır. Bu becerilerin gelişmesini erken çocukluk döneminden başlayarak desteklemek günümüzde birçok ülkenin eğitim politikasının öncelikli amacı haline gelmekle birlikte az sayıda okul bu konuda başarılı olmaktadır. Bir sanat eğitimi süreci olan dil ve edebiyat öğretimi (Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı), doğası gereği dilsel becerilerin yanı sıra düşünsel becerilerin de öğrencilere kazandırılması bakımından uygun ortamlar yaratır. Bu bağlamda, çağdaş dil ve edebiyat derslerinde kullanılmaya uygun, bilimsel veriler ışığında hazırlanmış örnek eğitim durumlarının kurgulanması önemli görülmektedir. Araştırmanın Amacı: Bu araştırma, dilsel ve düşünsel becerileri geliştireceği düşünülen çağdaş dil ve edebiyat öğretimi eğitim durumlarının nasıl olması gerektiğini ortaya koymak ve elde edilen veriler doğrultusunda örnek bir eğitim durumu hazırlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Veri Kaynakları: Veriler; konuyla ilgili yerli ve yabancı bilimsel yayınlardan, bilgisunardan (internet), dil ve edebiyat öğretiminde kullanılmak üzere hazırlanan eğitim durumu örneklerinden, Türk Edebiyatı ders kitabından ve Türk Edebiyatı dersi öğretim programından yararlanılarak toplanmıştır. Ana Tartışma ve Sonuçlar: Eğitim sisteminin en can alıcı öğesi eğitim durumu hazırlamaktır. Bu nedenle, öğretmen adaylarına ve eğitim dizgesi içerisinde çalışan öğretmenlere öğretimin en önemli aracı olan metinden yararlanarak amaçlanan davranışların kazandırılmasına hizmet edecek eğitim durumlarının nasıl hazırlanması gerektiği öğretilmelidir.

Özet İngilizce :

The Grounds of the Research: Individuals who have acquired high level thinking skills are able to set up a meaningful whole with the knowledge they require and evaluate such knowledge in the most accurate way possible. They make logical inferences and solve the problems they confront through reasonable ways. They take the right decisions and perform self-regulation. They are successful, peace loving and democratic. Students' acquiring high level thinking skills in teaching environments bear great importance first for their schooling years, and then for their business, private and social lives. While supporting the development of these skills starting from early childhood years has become the prior objective of the education policy of many countries today, very few schools are successful in this sense. Language and literature education (Turkish / Turkish Language and Literature), a process of art education, provides environments that are suitable to give students not only linguistic skills, but also intellectual skills, thanks to its nature. In this context, to build exemplary learning situations suitable for use in contemporary language and literature classes and prepared in the light of scientific data is deemed important. The Objective of the Research: This research was performed in order to set forth how learning situations of contemporary language and literature education, which is considered to be capable of improving linguistic and intellectual skills, should be and what they should include, and to prepare an exemplary learning situation according to the obtained data. Data Sources: The data were collected from subject-related local and foreign scientific publications, the internet, learning situation examples prepared to be used in language and literature education, Turkish Literature textbooks, and the Turkish Literature curriculum. Main Discussion and Conclusions: The most crucial element of the education system is to prepare learning situations. For this reason, prospective teachers and teachers working actively in the education system should be taught how to prepare learning situations that will serve for the acquisition of the aimed behaviors by making use of the text, the most important instrument of teaching.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :