Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim müzik öğretmenlerinin okul şarkılarına piyanoda eşlik yapabilme konusuna ilişkin görüşleri üzerine bir çalışma

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
1240
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: İlköğretimde okul şarkıları, genel müzik eğitiminin temel öğelerindendir. Müzik eğitiminde kullanılan şarkılar; hem eğitsel amaçlı bestelenmiş; hem de teksesli, çoksesli eşlikli şarkıları kapsayacak şekilde okul müziği özelliklerini içinde barındırmaktadır. Okul şarkıları, öğrencilerin müziksel işitme yeteneklerini, seslerini, müziksel gelişimlerini sağlamak amaçlıdır. Bir okul şarkısına eşlik yapabilmek piyano öğretiminin bir koludur. Piyano eğitimi, bireyin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel becerilerinin tümünü içeren uygulama alanlarını kapsamaktadır. Bu açıdan, piyano eğitiminin, öğrencinin, müzik dinleme beğenisinin, müziksel işitmesinin ve müziksel becerilerinin gelişimine katkıları bulunmaktadır. Bu bağlamda, müzik öğretmeni için, piyano çalgısını etkili bir şekilde eşlik yapabilecek seviyede kullanabilmesi önem taşımaktadır. Araştırmanın Amacı: Bu çalışmada ilköğretim müzik öğretmenlerinin okul şarkılarına eşlik yapabilmeye yönelik bakış açılarının araştırılması, bu yönde zorlandıkları konuların ve zorlanmalarının sebeplerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmada durum tespitine yönelik tarama modeli esas alınmıştır. Müzik öğretmenlerinin okul şarkılarına piyanoda eşlik yapabilme konusuna ilişkin görüşlerini ortaya çıkartmak amacı ile bir anket formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgular gruplandırılarak tablolar halinde sunulmuştur. Bulgular ve Sonuçlar: Müzik öğretmenleri öğrencilerin müzik dersini çok sevdiklerini, zevk aldıklarını, eğlendiklerini ve rahatladıklarını belirtmektedirler. Öğretmenler, müzik öğretmenliği lisans eğitimi süresince "korrepetisyon" dersi adı altında okul şarkılarına eşlik yapabilmeye yönelik çalışmalar yapıldığını ancak bu dersin süresinin uzatılması gerektiğini vurgulamışlardır. Müzik öğretmenlerinin çoğunluğunun piyanoda okul şarkılarına eşlik yapabilme konusunda zorluk yaşadığı ortaya konmuştur. Öğretmenlere göre, bir okul şarkısını öğretirken piyano/orgda eşlik yaparak çocukların derse dikkatleri çekilebilir ve daha kısa sürede öğrenmeleri sağlanabilir. İlköğretim müzik ders kitapları hakkında öğretmenlerin bir kısmı kitapta yer alan şarkıların sınıf seviyesine ve öğrencilerin ses genişliklerine uygun olmadığını, kitapta daha çok şarkıya yer verilmesinin gerekliliğini belirtmektedir. Son olarak, öğretmenlerin büyük çoğunluğu kaynak olarak kullandıkları kitap olmadığını belirtmektedirler. Öneriler: Müzik öğretmeni adaylarına, ileriki meslek yaşantılarında, bir okul şarkısına piyanoda eşlik yapabilme yetisinin gerekliliği ve önemi vurgulanmalıdır. Eşlik dersinin süresinin uzatılması sağlanmalıdır.

Özet İngilizce :

Problem: School songs are basic components of teaching at primary schools. Songs used for music education are composed both for educational purposes and also to include unison and polyphonic songs so that they bear the features of school music. School songs are developed in the hopes of imporving students' awareness for music, their voice and musical development. Accompanying to a school song is a branch of teaching how to play a piano. Piano education covers application of an individual's cognitive, affective and kinetic skills. When examined from this point of view, it is seen that piano education aids students develop their music preferences, musical awareness and musical skills. In that sense, it bears importance that an effective level of accompaniment can be done by the music teacher with the piano. Research Aim: In this study, researching views of primary school music teachers on accompaniment to school songs, rooting out the topics they have problem with is aimed. Method: In this study a model prepared for condition detection was used. A survey was used to get a glimpse of what teachers think of accompanying to school songs. The data gathered from the survey was presented on graphs in groups. Findings: Music teachers say that students like music class very much, enjoy it, have fun and relax. Teachers claim that throughout undergraduate education studies on accompanying to school songs were being done under the name of co-repetition and that this amount of time is not enough and it should be longer. On the topic of accompanying to school songs with piano most of teachers say that they have trouble. Teachers gives importance to the fact that while teaching a school song, the skill to accompany to a song boosts students attention. Some of teachers say that primary school music textbooks are not suitable for students' level and skill and that more songs should be included to the books. Finally, most of them said that they had no textbook for accompanying to songs with piano. Suggestions: It must be emphasized that the ability to accompanying school songs by piano is necessity and importance in future professional lives. Extend the duration of the accompaniment course must be provided

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :