Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dinleme becerilerinde kullandıkları strateji ve taktikler

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
900
DOI :
Özet Türkçe :

Problem: İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler dinleme becerileri derslerinde çeşitli strateji ve taktikler kullanarak dinledikleri metinleri anlamaya çalışmaktadırlar. Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı anket ve görüşmeler kullanarak öğrencilerin dinleme becerileri dersinde kullandıkları strateji ve taktikleri belirlemek ve başarılı-başarısız öğrencilerin strateji kullanıp kullanmadığını ya da eğer kullanıyorlarsa hangi stratejileri kullandıklarını belirlemektir. Yöntem: Araştırmanın evreni Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalı hazırlık sınıflarıdır. Örneklem ise anabilim dalındaki 107 öğrenciden oluşmaktadır. Anket yoluyla elde edilen veriler, SPSS For Windows 17.0 paket programından yararlanılarak çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde, frekans analizi ve yüzde alma tekniği kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerle yapılan görüşmeler de bulgulara temel oluşturmuştur. Bulgular ve Sonuçlar: Araştırmadan elde edilen bulgularda, öğrencilerin kullandıkları strateji ve taktikler bilişsel ve biliş ötesi olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca öğrencilere strateji kullanımı eğitimi verilebileceği de ortaya çıkmıştır. Öneriler: Dinleme becerilerinde istenen seviyeye ulaşılması için üniversitelerin eğitim fakültelerinde eğitim vermekte olan metodologlar Özel Öğretim Yöntemleri derslerinde dinleme becerileri öğretimine daha fazla ağırlık vermelidirler. Dil öğrenimi dil hakkında her şeyi bilen öğrencileri yetiştirmekten vazgeçip dili kullanabilen özellikle araştırma konumuzun merkezindeki dinlediklerini anlayabilen kişiler haline getirebilmek olmalıdır. Okul müfredatlarında dinleme becerileri dersleri mekanik dinlemeyi hedef almaktan öteye bilişselliği önemseyen aktiviteler yer almalıdır.

Özet İngilizce :

Problem: EFL students use various strategies and tactics in listening skills to understand the person or the text they are listening. Aim Of The Search: This study tries to define the strategies and tactics of students by conducting questionnaires and interviews. Also it is aimed to describe what kind of strategies the poor or successful students use or don't use. Method: This study has been conducted at Ataturk University Kazım Karabekir Education Faculty ELT department. The sample consists of 107 students at prep classes of the department. The data were analyzed using SPSS For Windows. Frequency analysis and percentage techniques were used in the study. Besides, the interviews were commented. Findings and Results: The strategies and tactics were classified as cognitive and metacognitive from the findings from the study. Furthermore it was found that strategy instruction could be applied in the classrooms. Recommendations: In order to reach the desired level in listening skills the methodology teachers should focus on more to the teaching of listening skills in Language Teaching Methodology courses. Language teaching should be directed from teaching everything about language to teaching to use the language especially in listening skills. The school curriculum should include more cognitive activities for listening courses rather than mechanical exercises.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :