Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 13 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal itibar bileşenlerinin algılanan önemi demografik özelliklerden etkilenmekte midir?

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü2
Görüntülenme :
870
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Kurumsal itibarı oluşturan temel bileşenlerin algılanan önem derecelerinin ve bu algılamaları etkileyen olası faktörlerin belirlenmesi, daha iyi bir kurumsal itibar elde etmeyi amaçlayan işletme yöneticilerine önemli katkılar sunabilir. Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, kurumsal itibarın temel bileşenlerinin algılanan önem derecelerinin neler olduğu ve bu önem derecelerinin, cevaplayıcıların demografik özelliklerine bağlı olarak değişip değişmediğini belirlemektir. Yöntem: Kocaeli Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi öğrencileri arasından kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 972 kişi üzerinde keşifsel bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Anket yöntemiyle toplanan veriler üzerinde, ölçek geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmış; kurumsal itibarın temel bileşenlerinin algılanan önem derecelerinin, cevaplayıcıların demografik özelliklerine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı, varyans analizleri ile test edilmiştir. Bulgular ve Sonuçlar: Kurumsal itibar bileşenleri arasında algılanan önem derecesi en yüksek olan, "İşyeri Çevresi" dir. Bunu sırasıyla "Ürün ve Hizmet Kalitesi", "Vizyon Liderlik", "Duygusal Çekim", "Sosyal ve Çevresel Sorumluluk" ve en sonda da "Finansal Performans" bileşenleri izlemektedir. Kurumsal itibarın bileşenlerinin algılanan önem derecesi, cevaplayıcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumuna bağlı olarak anlamlı düzeylerde farklılaşmaktadır. Cevaplayıcıların medeni durumu ve ailelerinin gelir düzeyine göre ise anlamlı bir farklılık söz konusu değildir. Öneriler: İyi bir kurumsal itibar oluşturmak için, algılamaları iyi yönetmek gerekmektedir. Üniversite öğrencileri potansiyel müşteriler ve/veya çalışanlar olarak çok önemli bir paydaş grubunun içindedirler. Bu kişilerin, bir işletmeye yönelik itibar değerlendirmelerinde işyeri çevresi ve ürün/hizmet kalitesini öncelikli olarak göz önüne aldıkları görülmektedir. Bu nedenle, işletme yöneticilerinin de, özellikle gençlerden oluşan hedef gruplara yönelirken bu hususlara dikkat etmeleri, iletişim ve pazarlama faaliyetlerini buna uygun şekilde oluşturmaları yerinde olacaktır.

Özet İngilizce :

Problem Statement: Determining the perceived importance levels of the components of corporate reputation, and defining the possible factors that may affect such perceptions can be a valuable tool for managers who are willing to build up a better reputation for their companies. Research Objectives: The objective of this study is to find out the principal components of corporate reputation, to determine perceived importance levels of each component and to test whether the perceived importance levels are affected by respondents' demographic factors. Methodology: An exploratory field research is conducted on university students studying at Kocaeli University and Balıkesir University. Data is obtained from a convenience sample of 972 students, by using a questionnaire. After testing scale validity and reliability, analysis of variance is used to test whether the perceived importance levels of the components of corporate reputation vary according to basic demographic factors of the respondents. Findings and Results: "Workplace Environment" is found to be the perceived as the most important component of corporate reputation. Successively, "Quality of Products and Services", "Vision and Leadership", "Emotional Appeal" and "Social and Environmental Responsibility" comes in order. "Financial Performance" is found to be perceived as the least important component. It is found that, the perceived importance levels of these components are significantly affected by the respondents' age groups, genders and education levels. However, marital status and family income level exert no significant effect on the perceived importance levels of corporate reputation components. Recommendations: Managing the perceptions is vital to acquire a good corporate reputation. University students are important not only because they are potential customers of the products and services of a firm, but also because they are prospective employees of the company in the near future. It is understood that university students consider workplace environment and product/service quality as the most important constituents of a good corporate reputation. Business administrators should take these findings into account to develop better communication & marketing strategies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :