Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

L’utilisation de l’apprentissage coopératif dans la compréhension écrite en fle

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili ve Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
927
DOI :
Özet Türkçe :

Problem: It is essential to choose the most appropriate teaching method for the students and course content in order to provide a better learning. Concordantly, the question 'How do the students learn?' is getting more important. Bringing language skills, social skills and communication skills, which are neglected in traditional teaching style, in a class environment where there are passive students who contented with listening to the teacher during the course period is too difficult. So a teacher should be conscious about different teaching methods and learning style. We studied to explore the effects and contribution of cooperative learning on French language classes in this research. Research Aim: In this study our first aim is to improve the reading comprehension of French language learners in reading classes by using Jigsaw-II which is one of the techniques of cooperative learning. We tried to answer the question 'What are the effects and contribution of Jigsaw-II on the reading comprehension?' within the frame of our aim. Methods: In this study we used Time Series model in order to see the effects and contribution of Jigsaw-II on reading comprehension and the students' success about the comprehension of the texts. Meanwhile we also applied to qualitative and quantitative methods. We wanted students to fill in a questionnaire which include questions about social skills, motivation and pleasure (quantitative method). At the end of the application we had a semi directive interview with the experimental group students who studied with Jigsaw-II we received their opinion (qualitative method). We made frequency analysis to analyze the data obtained from questionnaire and interview. That was why we had limited number of students (16 students). We used SPSS statistics programme in order to analyze the data obtained from Pre-tests, Posttests and quizzes. Findings, Results and Conclusions: According to the analysis, Jigsaw-II has positive effect and contribution on reading comprehension in reading classes. Using Jigsaw-II created a meaningful difference on the grades of the experimental group in Pre-tests and Post-tests. In a consequence, students' success level rose with this technique. Moreover, according to the results of questionnaire and interview there is not only an increase about the motivation of the students for the course and material but also a development in social skills and communication skills.

Özet İngilizce :

Problem Durumu: İyi bir öğrenme için, öğretmenlere, öğrencilere ve ders içeriğine en uygun öğretim yöntemlerinin seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Buna paralel olarak, "öğrenciler nasıl öğrenir?" sorusu gittikçe önemli bir hale gelmektedir. Genellikle öğretmeni dinlemekle yetinen pasif öğrencilerin bulunduğu bir sınıf ortamında bu öğrencilere dil becerilerini ve geleneksel eğitim sisteminde sık sık ihmal edilen sosyal beceriler ve iletişim becerilerini kazandırmak güçtür. Dolayısıyla, öğretmen sınıfta farklı öğretim yöntemleri ve öğrenme stilleri konusunda bilinçli olmalıdır. Bu çalışmada işbirlikli öğrenmenin Fransızca yabancı dil sınıfındaki etkilerini ve katkılarını tespit edilmeye çalışılmıştır.. Amaç: Bu çalışmadaki temel amaç, okuma dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin bir tekniği olan Birleştirme-II tekniğini kullanarak Fransızca yabancı dil öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmektir. Amaç çerçevesinde şu soruya yanıt bulmaya çalışılmıştır: "Birleştirme-II tekniğinin okuduğunu anlamaya etkileri ve katkıları nelerdir?" Yöntem: Bu çalışmada Birleştirme-II tekniğinin okuduğunu anlamaya katkılarını, etkilerini ve öğrencilerin metinleri anlamadaki başarılarını görmek için "zaman dizisi" modeli kullanılmıştır. Aynı zamanda, nicel ve nitel yöntemlere de başvurduk. Öğrencilerden, sosyal beceriler, motivasyon ve memnuniyet ile ilgili maddeler içeren bir anketi yanıtlamalarını istedik (nicel yöntem) ve uygulama sonunda, Birleştirme-II tekniğini kullanarak çalışan öğrencilerin görüşlerini almak için deney grubu öğrencileriyle yarı-yapılandırılmış bir görüşme yaptık (nitel yöntem). Anket ve görüşmeden elde edilen verilerin analizinde öğrenci sayısının sınırlı olmasından dolayı (16 öğrenci) frekans analizi yaptık. Ön-test, son-test ve quiz'lerden elde edilen verileri analiz etmek için de SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler: Yapılan analizlere göre, okuma dersinde Birleştirme-II'nin kullanılmasının genel okuma-anlamaya olumlu etkileri ve katkıları olmuştur. Birleştirme-II tekniği kullanımı deney grubunun ön-test ve son-test'ten aldığı notlarda anlamlı bir fark yaratmıştır. Dolayısıyla, bu tekniğin kullanımıyla öğrencilerin başarı düzeyleri artmıştır. Ve aynı zamanda, anket ve görüşme sonuçlarına göre öğrencilerde derse ve ders materyallerine yönelik motivasyon artışının yanı sıra, sosyal beceriler ve iletişim becerilerinde de gelişme tespit edilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :