Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretim sürecinde bulunan öğrencilerde görülen süreğen hastalıklar üzerine yönetimsel değerlendirme: tokat ili örneği

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
1163
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Süreğen hastalıklar, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan, bireyin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren ve hastalık nedeniyle; eğitim, mesleki ve sosyal uyumun olumsuz etkilendiği durum olarak tanımlanmaktadır. Bu makalede üzerinde durulan, süreğen hastalığı nedeniyle eğitimi olumsuz etkilenen öğrenci sayıları ve eğitim yöneticilerinin konuyla ilgili görüşleridir. Araştırmanın Amacı: Araştırmanın amacı, anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerde görülen süreğen hastalıklara ilişkin sayısal verileri ortaya koyarak, eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin süreğen hastalıklara ilişkin farkındalık düzeylerini artırmak ve okullarda planlama süreçlerinde süreğen hastalıklı öğrenciler için bilişsel, duyuşsal ve fiziki mekansal olarak öneriler geliştirmektir. Yöntem: Mevcut çalışma, nitel ve nicel araştırma metodlarının birlikte işe koşulduğu karma desenli betimsel bir araştırmadır. Araştırmada Tokat ilinde bulunan 570 okul taranarak süreğen hastalıklara ilişkin veriler toplanmıştır. Ayrıca süreğen hastalığa ilişkin okul müdürlerinin görüşleri alınmıştır. Araştırma, Tokat ilinde bulunan 570 okulda öğrenim gören öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının (okul müdürü, öğretmen) ifadeleriyle sınırlı tutulmuştur. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından hazırlanmış formların döküman incelemesi yöntemiyle analiz edilmiştir. Dökümanlar incelenirken Tokat ilinin dört büyük ilçesi ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bunun sebebi, ilçelerin il büyüklüğünde olması, coğrafi olarak birbirinden oldukça uzak olmasındandır. Bulgular ve Sonuçlar: Tokat ili merkez ilçesi dahil tüm okullarda süreğen hastalığı olan öğrenci sayısı 1184'tür. Bu öğrencilerin 577'si erkek, 607'si kızdır. Tokat ili toplam öğrenci sayılarına bakıldığında öğrencilerin % 1'inde süreğen hastalık görülmektedir. Süreğen hastalık çeşidi ilçelere göre değişmektedir. Görüşme yapılan okul müdürlerinin tamamı kendilerinin öğretmenlerin ve öğrencilerin süreğen hastalıklarla ilgili bilgilerinin yeterli olmadığını; eğitim çalışanlarına, öğrencilere süreğen hastalıkla ilgi eğitim verilmesi; okullarda sağlık personeli ve işlevsel revir odalarının olması gerektiğini; velilerin ve öğrencilerin hastalıkları hakkında bilgi vermekten çekindiklerini, bu araştırmayla okullarında hasta öğrenciler hakkında bir envanter hazırladıklarını; toplantılarda süreğen hastalıklara ilişkin kararlarının olmadığını ifade etmektedirler. Öneriler: Okullarda hastalıklara karşı bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir. Ayrıca ilk müdahaleyi yapabilecek, veya hasta öğrencilerin kullanabilecekleri mekanlar sağlanabilir, olanlar işlevselleştirilebilir.

Özet İngilizce :

Problem Statement: Chronic diseases occur congenitally or later in life course by any reason and necessitate continuous care and treatment of the individual. Moreover, chronic diseases affect educational, professional, and social adaptation of the individual negatively. This paper focuses on the number of students whose education is affected negatively because of their chronic diseases and the opinions of educational administrators on the issue. Research Purpose: The purpose of the study is to increase the awareness of educational administrators and teachers about chronic diseases and to develop recommendations in the planning processes of the schools to improve cognitive, affective, and physical environmental conditions of students with chronic diseases by establishing quantitative data on the students diagnosed with chronic diseases who are enrolled in nurseries, primary, and secondary schools. Methods: Current research employs a mixed method where both qualitative and quantitative research methods are used. Approximately 570 schools located in Tokat province are scanned in the research to gather data regarding chronic diseases. Moreover, the opinions of school principals about chronic diseases are received. The research is kept confined to the expressions of the students who are enrolled to approximately 570 schools and their respective educational officers (school principals and teachers) located in Tokat province. In the research, the data is collected via forms prepared by the researcher and then analyzed by document analysis method. In the analysis phase of the documents, four large cities of Tokat province are evaluated separately. The reason for this is the cities have a size of a province and they are considerably distant from each other in terms of geographical location. Findings/Results: The number of students diagnosed with chronic diseases in all schools including Tokat province Central County is 1,184. Five hundred seventy seven of these students are male and the remaining 607 is female. When the total number of students in Tokat province is considered, 1% of the students are diagnosed with a chronic disease. The type of the chronic disease changes with respect to the counties. All of the school principals who were interviewed indicated that they, the teachers, and the students did not have sufficient information about the chronic diseases; educational employees and students should be educated/trained about chronic diseases; the schools should have healthcare personnel and functional infirmary rooms; parents and students were reluctant to share information about their illness; motivated by this research, they were preparing inventory in their school regarding their students with chronic diseases; and they did not have any decisions taken in their meetings regarding chronic diseases. Recommendations: Workshops can be organized in schools to raise awareness about these diseases. Moreover, spaces to provide first response or to be used by ill students can be built, or already available ones can be functionalized.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :