Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Olimpik hareket ve kadın

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu1
Görüntülenme :
961
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın Temelleri: Kadının eğitim ve öğrenim görme hakkı, istediği kişi ile evlenebilme, eşit yargılanabilme, seçme ve seçilme hakkı gibi çok temel insan hakları bile birçok ülkede kadınların verdikleri mücadelelerden bazılarıdır. Eğitim, spor, politika, sosyal haklar, sağlık gibi evrensel özellikleri olan alanlarda dahi kadınlara karşı ayrımcılık yapılmaktadır. İşte bu nedenle sporu yöneten ve yönlendiren kurumlara burada önemli misyonlar düşmektedir. Din, dil, kültür, ırk, etnik köken, politik görüş, yaş, cinsiyet, fiziksel ve hatta zihinsel farklılıkları görmezden gelerek, dünya barışı, arkadaşlığı, insani bütünlüğü ve mükemmelliği savunan Olimpik Hareket, kadınların spora katılımını desteklemekte ve uygun ortamlar yaratmaktadır. Bu destek, ulusal düzeyde Ulusal Olimpiyat Komitesi, bazı sivil toplum kuruluşları ve kadın birlikleri ile verilirken, uluslararası düzeyde, en üst seviyede yetkili kuruluşların (UNESCO, BM, IOC, IPC, vb.) çalışmaları ile devam etmektedir. Araştırmanın Amacı: Bu çalışmada da amaç, Olimpik Hareketin kadın katılımındaki gelişimini tarihsel bir süreçte değerlendirerek, ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışmalara ve uygulamalara geniş çaplı bir bakış açısı oluşturmaktır. Veri Kaynakları: Çalışma kuramsal bir değerlendirme çalışmasıdır. Çalışmanın oluşturulmasından uluslararası literatürden yararlanılmıştır. Ana Tartışma ve Sonuçlar: Olimpik Hareket, sporda kadının her yönde (araştırmacı, lider, yönetici, antrenör, profesyonel sporcu, katılımcı, gazeteci, seyirci ve ya girişimci) gelişimi için oldukça önemli felsefi düşünceleri ve evrensel değerleri taşımaktadır. Böylece kadınların bu konudaki farkındalıklarının artması ve sınırlarını genişletmeleri beklenmektedir. Diğer alanlarda olduğu gibi, spor alanında da kadın katılımını desteklenmesi için "Olimpik Hareket ve Kadın" konulu çalışmaların ulusal ve uluslararası stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması önerilmektedir.

Özet İngilizce :

Bases of the Research: Some of the fundamental rights such as right to get education, right to vote, right to get elected, right to choose life partner are some of the fights women have encounter in everyday life in some countries. Women were discriminated against, even some universial issues like education, sports, politics, social rights, health sectors. That is why the governing and referring bodies of sport have important mission. Regadless of religion, culture, race, ethnic origin, political opinion age, gender, physical and mental differences, olimpic movement supports the world peace, friendship, integrity, excellence and creates an appropriate environment for women participation in sports. This support is provided by National Olimpic Committee and by some civil society organizations and womens' associations at the national level and top level autorities (UNESCO, UN, IOC, IPC etc) continue their studies at international level. Purpose of the Research: The goal of this study to create broad perspective in national and international studies and their applications by evaluating womens' development womens' participation in Olimpic Movement in a historical process. Data Sources: This is a theoretical study. International literature is used for this study. Main Discussion and Results: Olimpic Movement contains important philosophical ideas and universal values in every aspect of women development (researchers, leaders, coaches, professional athletes, participants, journalist, fan sor entrepreneurs). Therefore it was expected that Womens' awarness should increase and also should broaden their horizons. Just like other fields in sports as well it is foreseen that; to support Womens' participation, studies in "Women" and "Olimpic Movement" is to develop national and international strategies and their applications.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :