Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dinin siyasal davranışlar üzerindeki etkisi: antalya örnek olay araştırması

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
945
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlığın en eski kurumlarından birisi olan din, bireylerin en derininde var olan aydınlanma ve dünyayı anlama arzusunun bir ifadesidir. Din bireylerin iç huzur ve güven ihtiyacını karşılaması, kişilere yaşamlarına dair verdikleri kararlarda başvurabilecekleri bir referans kaynağı sunması nedeni ile toplumun temel yapı taşıdır. Bu yönü ile sosyal ve siyasal içerikli analizlerin, bireyin siyasal davranışlarının oluşumunda etkili olan faktörler ile bireysel tutumların şekillenmesini konu alan çalışmaların, din ve onun çeşitli düzeylerdeki algılanış ve yaşanış biçimlerini dikkate almaması düşünülmez. Siyasal kimliklerin oluşturulmasında önemli bir yere sahip olan din ve onun birey tarafından algılanışı, siyasal davranışı konu alan çalışmalarda oldukça yaygın olarak incelenmekte, dinin siyasal etkileri anlaşılmaya çalışılmaktadır. Çalışmamızın temel sorusu dinin, siyasal davranışları etkileyip etkilemediği, şayet etkiliyor ise bu etkinin ne boyutlarda olduğudur. Bu soruya cevap aranması amacı ile çalışmada kısa bir teorik giriş yapıldıktan sonra kapsamlı bir alan araştırması yapılması öngörülmüştür. Çalışmanın uygulama kısmında, araştırma hipotezleri test edilerek din-siyasal davranış ilişkisine yönelik anlamlı ve genellenebilir sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, dinin siyasal davranışların şekillenmesi üzerinde doğrudan etkili olduğu, bireyin siyasal tutum ve kararlarını şekillendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte temel hak ve hürriyetlere ilişkin konularda, özgürlüklerin alanının genişletilmesi doğrultusunda toplum ortak bir duruş sergilemekte ve bu duruş dine yaklaşım biçiminden bağımsız bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Özet İngilizce :

Religion, which is one of the oldest institutions of mankind, is an expression of individuals' desire for enlightenment and understanding the world. As religion meets the need of individuals for inner peace and faith, and presents a reference source for their decisions, it is main building structure of society. It cannot be thought that the analyses having social and political content, the studies having themes on factors in forming of individuals' political behavior and shaping individual attitudes do not take religion or its various perceived and experienced forms into consideration. Religion having important role in forming political identities, and its perception by man, is widely analyzed in the studies having theme on political behavior and political effects of religion is tried to be understood. The main question of this study is whether religiousness has influence on political behaviors, if it has, what extend does it effect? After a short theoretical introduction, application of a comprehensive survey is planned to find answer that question. In the application part of the study, by testing the hypotheses, it is tried to be reached consistent results which can be generalized. In the light of introduced findings, we reached the conclusion that religion is directly effective on forming political attitude and behaviors. Additionally, in the issues of fundamental rights and freedoms, there is a common support for expanding area of freedom in the society, this situation comes out independent from approach to religion.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :