Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Maden işletmelerinde uygulanan muhasebe politikaları ve uluslararası finansal raporlama standardı-6’nın getirdiği düzenlemeler

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 1
Görüntülenme :
758
DOI :
Özet Türkçe :

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ekonomi içindeki yeri, kendilerine has yapısı ve çoğunun çok uluslu şirket özelliği göstermesi finansal tablolarında sundukları bilgilerin anlaşılır ve karşılaştırılabilir olması açısından da önem kazanmaktadır. 2000'li yıllara kadar bu sektöre yönelik özellikli bir standart bulunmamakta, bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin uygulayacakları muhasebe politikaları 38 No.lu Uluslararası Muhasebe Standardı (IAS 38) olan Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardı ile 16 no.lu Uluslararası Muhasebe Standardı olan Maddi Duran Varlıklar standardı içerisinde düzenlenmekteydi. 2004 yılında yayınlanan ve 2006 yılından itibaren uygulamada olan 6 no.lu Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (IFRS-6) bu amaca yönelik düzenlemeleri içeren muhasebe standardıdır. Bu çalışmada, öncelikle madencilik faaliyetleri ve faaliyetler sırasında ortaya çıkan harcamaların muhasebeleştirilmesinde uluslararası alanda genel kabul görmüş muhasebe politikaları açıklanmış ve daha sonra IFRS-6'nın getirdiği esaslar üzerinde durulmuştur. Amaç, maden işletmelerine yönelik muhasebe politikalarını belirleyen uluslararası muhasebe standardı olan IFRS-6'nın getirdiği düzenlemeleri genel kabul görmüş muhasebe politikalarıyla karşılaştırmalı olarak tartışmaktır. Çalışmada, IFRS-6 ile uluslararası kabul gören muhasebe politikaları karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, IFRS-6'nın belirli bir politika belirlemekten uzak olduğu ve esnek düzenlemelere yer verdiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 120 ülke tarafından uygulanan bu standartların esnek düzenlemelere yer vermesi, bilgilerin şeklen raporlanması veya hiç raporlanmaması ve finansal tabloların karşılaştırılabilirliği açısından ciddi sıkıntılara neden olabilecektir.

Özet İngilizce :

The accurate, reliable and comparable financial information in extractive industry come into prominence because of the position of extractive industry in global and domestic economy, the characteristic and multinational structure of the industry. However until 2000 there has been no International Accounting Standard (IAS/IFRS) that specifically addresses the accounting for this industry and the accounting policies for this sector had been set in IAS 38 Intangible Assets and IAS 16 Property, Plant and Equipment. International Financial Reporting Standard- 6(IFRS-6) which has been published in 2004 effective in 2006 is the accounting standard included the principles for this sector. In this study the accounting policies for extractive industry is explained initially. Then the accounting policies set in IFRS-6 is examined. The purpose of the study is to discuss the accounting policies set in IFRS-6 comparatively with general accepted accounting principles. When we scrutinized the accounting policies set in IFRS-6, it is ascertained that IFRS-6 is far from establishing an accounting policy and includes embedded policies. Setting flexible and embedded choices in IAS/IFRS, used by nearly 120 countries may cause significant problems in comparability and disclosure.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :