Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de bütçe politikaları: 2002 – 2012 dönemi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
719
DOI :
Özet Türkçe :

Bütçe, bir ülkenin geleceğe yönelik olarak belli bir döneme ait gelir ve giderlerini gösteren bir belgedir. Bütçeler yapılmaz ise, ülke o yıl için gelir elde etmek ve gider yapma konusunda herhangi bir faaliyette bulunamaz. Bir başka ifadeyle, devletin gelir elde etmesi ve gider yapması için bütçeye ihtiyacı vardır. Yapılan bu tanımlamalar, esas itibariyle bütçenin mali fonksiyonunu ortaya koymaktadır. Bir de bütçenin makro ekonomik fonksiyonu vardır. Bu fonksiyon da, bütçeler yapılırken, kamu harcaması, vergi ve borçlanma gibi araçlarla, makro ekonomik politikalara yön verilmesini ortaya koyar. Kısaca, o ülkenin bütçe politikasıdır. Bu bağlamda, ülkelerin iktisat politikaları içerisinde bütçe politikası önemli bir yere sahiptir. Çünkü ortaya çıkan bütçe açıkları ve fazlaları, sadece mali etki meydana getirmemekte, aynı zamanda ekonomik ve sosyal sonuçlar da doğurmaktadır. Dolayısıyla, bir ülkenin belli bir dönemine ait bütçe analizlerinin yapılarak, oluşan bütçe politikalarının analizi, o ülkenin makro ekonomik performansının da değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Bu amaçla, çalışmada Türkiye ekonomisinin son on yılına ait bütçe rakamları analiz edilerek, ülkenin bütçe politikası değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

The budget for the future of a country is a document showing the income and expenses for a certain period. Budgets are avoided, the country to generate income and expenditure for that year shall not engage in any activity that do not. In other words, the state budget needs to do to gain an income and expenditure. In these definitions, mainly reveals the function of the budget fiscal. There is also a function of macro-economic budget. This function also when budgets and public expenditure, taxation and borrowing tools such as macro-economic policies to give direction reveals. In short, it is the country's budget policy. In this context, the economic policies of the countries within the budgetary policy has an important place. Because the resulting budget deficits and surpluses occur only does not impose financial impact, but also leads to economic and social outcomes. Therefore, the analysis must be done in a country in a specific budget for the year, consisting of analysis of budget policies, it is the evaluation of the performance of the country's macro-economic means. For this purpose, the study by analyzing Turkey's economy in the last decade of the budget figures, the country's budget policy are evaluated

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :