Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası rekabet gücü kavramsal çerçevesinde türkiye imalat sanayii sektörlerinin rekabet etme biçimleri ve uygun politika önerisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kalkınma Bakanlığı1
Görüntülenme :
700
DOI :
Özet Türkçe :

Giderek küreselleşen dünyada ülkeler, uluslararası rekabette başarılı olabilmek için rekabet güçlerini artırmaya çalışmaktadırlar. Uluslararası rekabet gücü kavramı ülke (makro), sektör ve firma düzeyinde ele alınmasına rağmen, sektör ve özellikle firma düzeyinde daha anlamlı görülmektedir. İmalat sanayii özelinde düşünülürse, işletmelerin gelecekte varolabilmeleri iç ve dış piyasalarda rakiplerine karşı sağlayabilecekleri fiyat ve fiyat dışı unsurlar itibariyle rekabet gücü üstünlüğüne bağlı olacaktır. Bu açıdan, sektörlerin/firmaların uluslararası piyasalarda rekebet etme biçimleri kritik önem arz etmektedir. Bu çalışmada, öncelikle küreselleşmenin imalat sanayii üzerine etkileri tartışılmıştır. İkinci olarak, uluslararası rekabet gücünün kavramsal çerçevesi detaylı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra, "Açıklanmış kalite elastikiyeti" metodolojisi kullanılarak, Türkiye imalat sanayii endüstrilerinin uluslararası piyasalarda rekabet etme biçimleri belirlenmiştir. Bu çerçevede, rekabet etme biçimine göre endüstriler kaliteye dayalı, orta düzeyde kaliteye dayalı ve fiyata dayalı rekabet eden endüstriler olarak üç sınıfa ayrılmıştır. Bu sınıflandırma, 2005 yılı verileri kullanılarak, SITC Rev.3 üç basamaklı 185 endüstri için Türkiye'nin imalat sanayii dış ticaretinde önde gelen ilk 30 ülke kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, uygulanacak politikaların, endüstriler bazında, endüstrilerin rekabet etme biçimine uygun olarak farklılaştırılmasının daha yararlı olacağı hususuna vurgu yapılmıştır.

Özet İngilizce :

In the increasingly globalized world, countries make an effort to enhance their international competitiveness in order to success in the international competition. Although international competitiveness is considered in detail at country (macro), sector and firm level, it is seen more meaningful at sector and especially firm level. Regarding to manufacturing industry, the existence of the enterprises will depend on their competitiveness with respect to competitors by price and non-price factors in domestic and foreign markets. In this respect, the competition modes of sectors/firms in the international markets have critical importance. In this thesis, first of all, effects of globalization on manufacturing industry are discussed. Secondly, the conceptual framework of international competitiveness is tried to explain in detail. Then, by using "revealed quality elasticity" methodology, the competition modes of manufacturing industries in Turkey are determined. In this context, industries are classified into three categories according to competition modes as price, medium quality and quality competition. This classification is performed for SITC Rev.3 three-digit 185 industries in the scope of first important 30 countries of Turkish manufacturing industry trade by using 2005 data. In this regard, it is pointed out that differentiation of policies to be applied in conformity with competition modes of industries can be more beneficial.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :