Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin elektronik alışveriş hakkındaki görüşleri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
748
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma üniversite öğrencilerinin interneti kullanma amaçlarını, elektronik alışveriş yapma durumlarını ve elektronik alışveriş hakkındaki görüşlerini belirlemek amacı ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara Üniversite'sinin farklı fakültelerinde öğrenim gören 519 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında anket kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin interneti en fazla araştırma yapmak için kullandıkları, öğrencilerin sadece dörtte birinin elektronik alışveriş yaptıkları, cinsiyetin elektronik alışveriş yapma ve elektronik alışveriş hakkındaki görüşlerde etkili olduğu, erkeklerin kızlara göre, daha fazla elektronik alışveriş yaptıkları ve elektronik alışveriş hakkında daha fazla olumlu görüşe sahip oldukları saptanmıştır. "Elektronik alışveriş kolay ve zahmetsizdir", "ürünlerin fiyatı piyasaya göre daha uygundur" ve "yeni ürün ve hizmetler hakkında daha çabuk bilgi sahibi olunur" ifadesine katılan erkek öğrencilerin oranının kız öğrencilerin oranından fazla olduğu ve gruplar arasındaki farkın önemli olduğu bulunmuştur (sırasıyla p<0.01, p<0.001, p<0.05). "Elektronik alışveriş güvenli değildir", "satın alınmak istenen ürüne dokunma hissetme olanağı sağlamadığından pek tercih edilmez", "sipariş edilen ürün ile teslim edilen ürün farklı olabilir", "geleneksel alışverişe göre zevksizdir" ifadelerine katılan kız öğrencilerin oranının erkek öğrencilerin oranından fazla olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistikî açıdan önemli olduğu saptanmıştır (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p<0.01, p<0.001). Bu durumda kız öğrencilerin daha çok geleneksel yöntemle alışveriş yapmaya meyilli oldukları söylenebilir. Ayrıca gelir arttıkça elektronik alışveriş yapan öğrencilerin oranının da arttığı belirlenmiştir (p<0.001).

Özet İngilizce :

This study was conducted to examine university students' purposes of internet usage and their statuses of making online shopping, and determining their opinions about online shopping. The study group of the research included 519 students studying at different faculties of Ankara University. The survey was used for data collection. At the end of the study, it was realized that students use the internet mostly for doing research, just one out of four students make online shopping, genders is influential on views about online shopping and making online shopping, men make online shopping more in comparison to women, and men have more positive views about online shopping compared to women. The study found that the rate of male students, who stated "Electronic shopping is easy and effortless", "the price of products are more affordable than market prices" and "we can be more quickly informed about products and services", was higher than the rate of female students and the difference between groups was significant (p<0.01, p<0.001, p<0.05, respectively). The rate of female students, who stated that "Electronic shopping is not safe", "I don't prefer it as it does not provide the chance to touch the product", "the ordered product and delivered product may be different" "it is unpleasant compared to traditional shopping", was found to be higher than the rate of male students and the difference between groups was found statistically significant (p<0.001, p<0.001, p<0.01,p<0.001, respectively). It can be concluded that female students are more prone to make traditional shopping. In addition, it was determined that as the income increases, the ratio of students making online shopping also rises (p<0.001).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :