Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çağdaş türk kadını imajı yaratma sürecinde cumhuriyet gazetesinin rolü (1930-1935)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi1
Görüntülenme :
765
DOI :
Özet Türkçe :

 Cumhuriyeti kuran kadrolar Türk kadınının, sosyal ve kültürel alanlarda, hukuk, eğitim ve çalıŞma hayatında erkeklerle eŞit olmasını hedeflemiŞtir. Fakat dinsel nedenler öne sürülerek rolleri neredeyse sıfıra indirgenmiŞ olan Türk kadınını çağdaŞ bir seviyeye yükseltebilmek için yaŞama geçirilen inkılapları, geleneksel yapının etkisinden kurtulamamıŞ bir topluma benimsetebilmek kolay iŞ değildir. Bu çalıŞmada, kitle iletiŞim araçlarının çağdaŞ hayat tarzları ve modern değerlerin topluma aŞılanması için yol gösterici olarak görev yapabildikleri yaklaŞımından yola çıkarak, Cumhuriyet döneminde, çağdaŞ Türk kadını imajı yaratma sürecine Cumhuriyet gazetesinin nasıl bir katkı sağladığı incelenecektir. Türk kadınlarının çağdaŞ yeni imajının tanıtılması çerçevesinde, gazetenin 1930 ile 1935 yılları arasındaki sayıları taranmıŞtır. Haber ve makaleler dikkate alınarak yapılan taramada Türk kadınının nasıl kurgulandığı, iŞlendiği ve nasıl temsil edildiği betimsel çözümleme yöntemi ile incelenmiŞtir.

Özet İngilizce :

The staff who founded the Turkish Republic aimed that Turkish woman to be equal with men in social and cultural domains including law, education and work life from the beginning. However it was not an easy task to be able to impose revolutions which aimed to raise the level of Turkish woman to the modern world whom their rights reduced to almost zero level due to the religion related issues. In this study, I analyzed that how Cumhuriyet newspaper provided a contribution to the shaping of the modern Turkish woman image, based on the suggestion that how mass media contributed to the modern life style and values of society. During the study newspapers from 1930 to 1935 scanned to introduce the modern, contemporary image of Turkish women. The study done with a descriptive analysis methodology by scanning and processing news articles to find out how Turkish women fictionalized, mirrored and represented.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :