Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Halkla ilişkiler uygulamalarının kurum imajına etkisi: vodafone örneği

Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi1, Selçuk Üniversitesi2
Görüntülenme :
888
DOI :
Özet Türkçe :

Son dönemde birçok firma tarafından önemsenmeye baŞlanan bir konu olan kurum imajı kavramı, küreselleŞmenin etkilerinin hissedildiği yıllara kadar kurumların görsel açıdan tanıtılmasını amaçlamıŞtır. Kurumlara isim, yazı karakteri, amblem, logo yaratma düŞüncesiyle ortaya çıkan ve kurumun sadece görsel yönünü hedef kitleye tanıtmayı hedefleyen kurum imajı kavramı, iŞletmeler arasındaki rekabet ortamının artması ile birlikte tüketicilerin iŞletme hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak istemeye baŞladıkları yıllarda önemini kaybetmeye baŞladı. Çünkü bu anlayıŞla hedef kitleye, iŞletmenin kim veya ne olduğu, misyonunun ve vizyonunun neler olduğu, müŞterisine nasıl davrandığı hakkında bilgi vermek mümkün değildi. Günümüzde ise bu anlayıŞ tamamen değiŞti. Artık iŞletmeler hedef kitleleri ve paydaŞları ile doğrudan, açık, Şeffaf ve samimi bir Şekilde iletiŞime geçmek durumundadırlar. Bu bağlamda çalıŞmanın amacı, halkla iliŞkiler uygulamalarının kurum imajına etkisinin ne yönde olduğunu tespit etmek, aynı zamanda günümüzde halkla iliŞkiler uygulamaları ile hedef kitlenin algısını yöneterek güçlü bir kurum imajı oluŞturmanın mümkün olup olmadığını ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The corporate image notion that is cared about by a number of corporates in recent years, aimed to introduce corporates visually until effects of globalization emerge. The corporate image notion which only aimed to introduce the corporates visually to target group and came up with the idea of creating logo, emblem, fond and name for corporates, starts to lose its importance by the years where consumers demand more detailed information about the corporate in a competitive market conditions. Because, it is not possible to inform target groups about the identity of corporate, mission and vision of the corporate and how it behaves consumers. Today, it has completely changed. Anymore, corporates should communicate with target groups and stakeholders directly, transparent and in a friendly manner. The aim of this study is to investigate the direction of effects of the public relation practices on corporate image and also examine the possibility of creation of a strong corporate image by managing target groups’ perception.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :