Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kullanımlar ve doyumlar perspektifinden televizyon izleme alışkanlıkları ve motivasyonları: gümüġhane örnegi

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversites1
Görüntülenme :
864
DOI :
Özet Türkçe :

Yaygınlığı bakımından kitle iletiĢim araçları arasında televizyonun önemli bir yeri bulunmaktadır. Dijital teknolojinin enformasyon üretimi, iletimi ve depolanması aĢamalarında kullanılmasıyla birlikte televizyon ve bilgisayar teknolojileri birbirine eklemlenmiĢ, sağlanan hızlı ilerleme ve bütünleĢme sonucunda televizyonsuz ev kalmadığı gibi, bu yayınlara mobil cihazlarla eriĢim de mümkün olmuĢtur. Bundan dolayı televizyon, günümüzde insanların hem çevrelerinde ve dünyada olup bitenlerden haberdar olmasını sağlayan en önemli kaynak hem de kitlesel olarak takip edilen bir “eğlence kutusu” haline gelmiĢtir. „Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı‟ perspektifinden hareket ederek yapılan bu çalıĢma, GümüĢhanelilerin televizyon izleme alıĢkanlıkları ve motivasyonlarını ölçmeyi amaçlamıĢtır. Bu çalıĢmada basit tesadüfî örneklem yoluyla seçilen 415 denek üzerinde anket çalıĢması uygulanmıĢ ve izleyicilerin televizyonu kullanma motivasyonlarıyla ilgili olarak faktör analizi yapılmıĢtır. Bu analiz sonucunda öne çıkan beĢ motivasyon faktörü tespit edilmiĢtir. Bu faktörler; “eğlence, ruhsal destek- rahatlatma ve sosyal paylaĢım, boĢ zamanı değerlendirme, sosyal kaçıĢ ve enformasyon motivasyonlarıdır.” ÇalıĢmanın sonuçlarına göre, televizyon kullanma motivasyonları faktörleri arasında ilk sırada eğlence motivasyonu gelirken son sıradaysa enformasyon motivasyonu yer almaktadır.

Özet İngilizce :

In terms of its widespread diffusion, the TV has a prevalent place among the Mass Media. With the use of digital technologies in the stages of information production, transport and storage, the TV converged with the computer technologies, and the providing rapid developments made the TV even more widespread from homes up to mobile communication devices. Thus, the TV has enforced its position as the most important source for social information and a mass-participated entertainment box as well. This study aims to measure the television watching habits and motivations of the population of the Gumushane city from a Uses and Gratifications viewpoint. The 415 participants were selected by random sample for the survey. The obtained data has been factor analyzed to reveal five TV usage motivation factors used by the audience: “entertainment, psychological support and guidance, social participation, leisure time, social escape, and information”. According to the results of the study, the highest ranking motivation is entertaining, and the lowest is information

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :