Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal bilgi iletişiminde karşilaşilan engeller ve engellere yönelik çözümler

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
642
DOI :
Özet Türkçe :

İletişim, insan iliĢkilerinin düzenlenmesinde, kurumsal çalışmaların etkin biçimde yönlendirilmesinde, bilgi yaratma ve bilgi paylaşma sürecinde, kurumun devamlılığı için gerekli olan bilgi akışının sağlanmasında, kurumda ortak bir dilin oluşturulmasında, kurumsal kültürün aktarılmasında ve nihayetinde kurumsal baĢarıda önemli bir etken ve temel bir dayanak durumundadır. İletişim, bilgilerin, düĢüncelerin, algıların, sezgilerin ve duyguların aktarımı ile oluĢmaktadır. İletişim sürecinin işleyebilmesi için bireylerin elde ettikleri bilgileri iletmesi ve paylaşması gerekmektedir. Nitelikli ve etkin kararların verilmesi ve tüm kurumsal eylemlerin sürdürülmesi için deneyimlerin, sezgilerin ve teknik bilgilerin kurum içinde etkili ve verimli bir biçimde aktarılması gerekmektedir. Kurumsal bir değer olan bilgiyi çalıĢanlar arasında sağlıklı bir biçimde iletme düĢüncesi, bilginin iletiĢimini gündeme getirmektedir. Bilgi iletiĢimi, kiĢisel değerlendirmelerin, deneyimlerin ve kabiliyetlerin karşılıklı olarak iletilmesi ve birlikte oluşturulması eylemi olarak tanımlanabilmektedir. Bilgi iletişimi, etkin biçimde gerçekleştirildiği takdirde kurumun devamlılığını sağlama, kurumsal amaçlara ulaĢma ve doğru yönetimsel kararlar verme gibi yararlar sağlayabilmektedir. Bilgi iletişiminin kuruma sağlayacağı yararların bilinmesine, bilgi iletiĢimine gereken değerin ve önemin verilmesine rağmen kurumsal bilgi iletişimini zorlaĢtıran hatta bilgi iletiĢimini engelleyen bazı güçlükler oluĢabilmektedir. Çalışmada bilgi iletiĢimi kavramından ve kurumsal bilgi iletiĢiminde karĢılaĢılan engellerden bahsedilmiştir. Bu engeller, kişi, bilgi, iletiĢim kanalı ve bağlam olmak üzere dört başlıkta ele alınmıştır. Ayrıca her engel için çözüm yolları önerilmiştir.

Özet İngilizce :

Communication is an important factor and a prop in arranging human relations, in directing corporate activities efficiently, in the process of knowledge creation and sharing of knowledge, in ensuring the flow of knowledge which is necessary for the continuity of the corporation, in creating a common language, transferring corporate culture and ultimately in corporate success. Knowledge is a corporate value and the idea of transmitting it among the workers in a healthy manner has revived knowledge communication. Knowledge communication can be defined as the act of mutual creation and communication of intuitions, assessments, experiences and capabilities, as long as maintained effectively, can provide advantages such as corporate continuity, access to corporate objectives and making true administrative decisions. Although the benefits of the knowledge communication to corporations are known, and the necessary worth and care is given, some hardships may arise which make knowledge communication difficult or even block it. In this article, difficulties that prevent knowledge communication will be discussed in four chapters as people, knowledge, communication channel, context and solutions will be proposed for each title.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :