Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Medya aracılığıyla popüler kültürün aktarılmasında toplumsal değişkenlerin rolü

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
972
DOI :
Özet Türkçe :

Popüler kültür alanı, kitle iletiŞim araçlarının toplumsal hayata nüfuzu arttıkça akademik araŞtırmaların da yoğunlaŞtığı bir ilgi çekici alan haline gelmiŞtir. Özellikle Türkiye’de son zamanlarda popüler kültür ürünleri hızla artmıŞ, geniŞ kitlelerin doğrudan katılımcı olmasalar da dolaylı olarak bir eğlence unsuru olarak hayatlarında yer iŞgal etmeye baŞlamıŞtır. Özellikle ülkemizdeki bazı televizyon kanallarının, popüler kültür ürünlerine yönelik programlarını yoğunlaŞtırmaları konuyu daha da güncel hale getirmiŞtir. Bu nedenle medya ve popüler kültür üzerinde bilimsel çalıŞmaların yapılmasını gerekli kılacak bir ortam oluŞmuŞtur ÇalıŞma, özelde Popstar yarıŞmalarını genelde ise popüler kültürü kapsamaktadır. Dolayısıyla, taŞıyıcısı medya, izleyicisi de insan olan medya’dan hareketle yola çıkan bu çalıŞma da Türkiye’deki popüler kültür ürünlerinden Popstar müzik yarıŞmalarının izleyiciler tarafından bu kadar çok talep görme- izlenme nedenlerini anlamaya ve açıklamaya yöneliktir. ÇalıŞma, temel hatlarıyla üç bölümden oluŞmaktadır. Birinci bölümde, kültür ve medya iliŞkisine, ikinci bölümünde popüler kültür medya iliŞkisine değinilmiŞtir. Son bölümde ise metodoloji ve yapılan alan araŞtırmasından elde edilen verilerin analizlerine yer verilmiŞtir. ÇalıŞmanın örneklemi Konya’dan seçilmiŞ olup, toplam 939 kiŞiden oluŞmaktadır. ÇalıŞmada popüler kültürle medya arasındaki iliŞkileri sınayan çeŞitli hipotezler test edilmiŞtir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As the mass media penetrates social life increasingly, the area of social studies with the focus on the popular culture is becoming increasingly an interesting field for academical studies. In Turkey, popular culture products have increased in occurance, to the wide masses as an entertainment element occupying their whole lives than a directly engaged cultural output. Particularly after the privatization of the broadcasting industry, many television stations actualized the theme by focusing on programming of heavily popular cultural content. These reasons have made the overlapping areas of media and popular culture a worthwhile academical field of study. This study is focused on celebrity contests on television in particular and on popular culture in general. Because popular culture is emitted through the media and is consumed by individuals, the object of this study is to deliver an answer why -as typical popular culture products- celebrity contests are so much in demand among audiences in Turkey.The study is basically divided into three sections. The first section introduces the relation of the media and culture while the second section evaluates the relationship of popular culture and the media. The last section explains the methodological aspects used in the study. The sample of the study is selected from Konya and consists of 939 people. In the study various hypotheses have been tested on the relationship of media and popular culture.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :