Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal medyada kurumsal kriz yönetimi: onur air örneği

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1, Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış Aş. Satış Destek Birimi2
Görüntülenme :
1307
DOI :
Özet Türkçe :

 Yeni iletiŞim teknolojileriyle ortaya çıkan sosyal medya, bireylerin her geçen gün daha fazla bağlandığı bir ortam olması sebebiyle kurumların da dikkatini çekmektedir. Hızla artan rekabet ortamında, düŞük maliyetle etkili mesajlar gönderip hedef kitlelerin isteyerek bulunduğu sosyal ağlarda yer almak ve iletiŞim faaliyetlerini bu yönde geliŞtirmek, kurumlar için avantajlı bir seçenek olarak düŞünülmektedir. Kurumlar, müŞterilerle çift yönlü iletiŞim kurulması, müŞterilere iliŞkin veri tabanı oluŞturulması, satıŞ destek faaliyetlerinin desteklenmesi gibi önemli konularda sosyal medyadan doğrudan yararlanmaktadır. Kurumların sanal ortam çalıŞmalarında en fazla dikkat etmesi gereken alanlardan biri kriz yönetimidir. Kriz yönetimi beklenmedik bir anda ortaya çıkan, kurumun rutin faaliyetlerini ters yönde etkileyen ve kötü sonuçlar doğuran, kurumun imajının, hedef kitleleriyle iletiŞiminin zarar görmemesi için yapılan bilinçli ve programlı kurumsal iletiŞim çalıŞmalarıdır. Günümüzde kriz yönetimini, sosyal medyadan bağımsız düŞünmemek gerekmektedir. Sosyal medya açısından kriz yönetimi var olan krizin çözümü için sosyal ağlardan yararlanılması ve sosyal medyada çıkan krizin tüm boyutlarıyla yönetilmesi olarak iki genel baŞlıkta toplanmaktadır. Bu çalıŞmanın birinci bölümünde, sosyal medyanın kurumlar için önemi, iŞlevleri, kullanım alanları, sosyal medya ve kriz yönetimi iliŞkisi ve nasıl gerçekleŞtiği ele alınmaktadır. Ġkinci bölümde ise sosyal medya ve kriz yönetimi ile ilgili örnek bir vaka analizi yapılmaktadır. Bu analizde; sosyal medya ortamında yaŞanmıŞ bir kriz incelenmekte ve sosyal medyada krizi nasıl yönettikleri üzerinde durularak bazı önerilerde bulunulmaktadır.

Özet İngilizce :

Social media that is appeared through new communication technologies attracts corporations’ attention because it is such a platform that individuals are connecting more each passing day. In the increasing competition environment, being in target groups’ social media network that they readily participate and sending efficient low-cost messages and developing communication activities within this respect, are considered to be advantageous options for corporations. Corporations directly benefit from social media in important aspects such as: establishing two-way communication with customers, creating customer database, supporting sale-support activities etc. Crisis management is one of the most remarkable topics that organizations should pay attention in virtual platform studies. Crisis management is a deliberate and planned study conducted to protect corporation’s image and communication with its target group against the effects of all events that emerge when least expected, affect corporation’s routine activities adversely and have negative consequences. Today, it is necessary to consider crisis management as a part of social media. From social media perspective, crisis management is categorized under two general titles: benefiting from social networks in order to solve an existing crisis and managing thoroughly the crisis emerged in social media. In the first part of this study the social media’s importance for corporations, its function and area of usage will be studied; also, social media and crisis management relation and the way how it actualizes will be a reviewed. In the second part, a sample case study will be analyzed regarding the social media and crisis management relation. In this analysis a crisis which emerged in a social media platform will be analyzed, the way how crisis management was coordinated will be explained and some suggestions will be offered.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :