Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Televizyon dizilerinde gücün temsili

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
677
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlık tarihi güç savaĢlarına dayanır. Zaman içerisinde süregelen biçimde, gruplar ve kurumlar sahip oldukları iktidar, otorite, statü, cinsiyet ve inanç gibi toplumsal kaynaklarla güçlerini karĢılarındaki kiĢilere kabul ettirmeye  . Bu yönüyle gücü toplumsal iliĢkiler olarak ifade etmek mümkündür. Gündelik hayatta kiĢiden kişiye değiĢen, artıp azalabilen ve paylaĢılabilen güç bir yandan bireylere ayrıcalık katarken, diğer yandan kültürel bir boyutu da vardır. Türk televizyonlarında yayınlanan dizilerin sayıları izleyicinin ilgisine bağlı olarak, özellikle son on yıllık süreçte gün geçtikçe artmaktadır. Ġzleyiciyle iletiĢim kurma ve izleyicinin dikkatini sürekli kılma sürecinde toplumsal gerçeklikten ve uylaĢımlardan beslenen televizyon dizilerinde kiĢilerarası iletiĢimin, dolayısıyla da toplumsal iliĢkilerin temel belirleyicilerinden olan gücün temsilinin ne Ģekilde yapıldığının ortaya konulması bu çalıĢmanın amacını oluĢturmaktadır. Bu amaç çerçevesinde çalışmanın ilk bölümünde güç ve televizyon dizilerine ilişkin literatüre yer verilmektedir. ÇalıĢmanın ikinci bölümünde ise, Türk televizyonlarında yayınlanan ve izlenme oranları dikkate alınarak belirlenen iki dizide yer alan güç temsilleri ve bunların toplumsal gerçeklikle iliĢkisi ortaya konulmaktadır.

Özet İngilizce :

History of humanity is based upon power wars. In the course of time, groups and institutions have constantly tried to push their powers, authorities, statues, sexes and beliefs on other persons. In this context, it is possible to express power as social relations. Power which varies from one person to another, increases or decreases and shared in daily life, not only adds distinction to individuals but also it has cultural aspects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :