Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulusal televizyon kanallarinda görsel-işitsel obje olarak kadin

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1, Ġstanbul GeliĢim Üniversitesi2
Görüntülenme :
713
DOI :
Özet Türkçe :

Marks‟ın beşli Ģemasını göz önünde bulundurduğumuzda Feodal Dönem‟den günümüze kadının iş yaşantısına katılış biçiminde önemli değişiklikler olmuitur. Sanayi Devrimi‟nin ardından gerek kamusal alanda gerekse hizmet sektöründe yer alan kadınların sayısı hızla artmıĢtır. Günümüzde kadının temsili çoğunlukla cinselliği üzerinden olmaktadır. Kadın bedeni, yazılı basında arka sayfa kapak güzeli olarak, internet gazeteciliğinde tıklanma sayısını arttırmak amaçlı foto-galerilerin içinde boy göstererek, ulusal televizyon kanalların reklam, müzik klipleri, dizi film gibi medya ürünlerinde ise fiziki cazibesi sergilenecek Ģekilde izler kitleye sunulmaktadır. Bu çalışmada özellikle ulusal televizyon kanallarında kadının temsili literatür tarama yöntemi ile tartıĢılmaya çalıĢılmıĢtır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

When we consider quin table of Marks, important changes at attendance type of women to business life have been occured from Feodal Period to today. Following Industrial Revolution, number of women in either public area or service sector has been increased rapidly. Today, in media, representation of women is mostly focused on sexuality at printed media as endleaf beauty, among the photo-galleries to increase number of clicking at internet journalism, advertisements at national televisions, clips, serials. In this study, representation of women especially at national television channels has been tried to be enlightened through literature scanning method.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :