Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

V for vendetta’da mitolojik öğeler, simgeler ve ritler

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi1
Görüntülenme :
804
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, sinemada kullanılan kahraman ya da kurtarıcı temalarının mitolojik öğelerle beslendiğini ve böylece mitlerin bir şekilde yaşamını sürdürdüğünü, V for Vendetta filmi üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Film öncelikle kendisine ve topluma yaşatılan/dayatılan acı deneyimlerin intikamı peşinde koşan V‟nin öyküsünü anlatırken, paralel olarak da Evey ve müfettiş Finch‟in dönüşümüne sahne olmaktadır. Film aynı zamanda, tüm toplumu bilinçlendirmeyi ve aydınlatmayı amaçlayan eylemler peşinde koşmaktadır. V for Vendetta‟da öykünün ilerleyiş aşamalarında mitler, simgeler ve kadim ritüellerle sıklıkla karşılaşıldığı kolayca gözlemlenebilir. Mitlerin insani eylemlerin önemli parçası olduğu geçmiş zamanlardan, modern toplumun görece seküler dünyasına da bir şekilde sızdığını görmek mümkündür. Mitler çeşitli ritüeller aracılığıyla yaşatılır, ritüeller ile görünür olurlar. Bu ritüeller, tüm toplum tarafından kabul edilmiş, gerçek deneyimleri aktarır. Film içerisinde kahramanın ve davayı aktardığı kişilerin erginlenme ritüelleri, bu eski anlayış bağlamında şematize edilmektedir. Bu şematik anlatım, acı ile erginlenme, ateş ve su simgeciliği bağlamında devam edip, uterusa geri dönerek (regressus ad uterum) ritüel ölümü ve yeniden doğuşu kapsamaktadır. Erginlenme sonrası ölüp yeniden doğan birey önceki yaşamından düşünsel ve bedensel olarak farklı bir görüntü çizer. Erginlenme sonrasında kişinin gerçekten değiştiğine dair bazı işaretler olmalıdır. Söz konusu filmde tematik anlamın yanında, film içinde geçen simge ve mitsel özelliklerin nasıl kullanıldığı irdelenmiştir.

Özet İngilizce :

This article aims to study on the film of V for Vendetta that the figures of hero and liberator using cinema nourishing with mythic elements and so myths living anyhow. The film tells a story of V who wants to take revenge on tragic experiences to be lived/ to be obstinated herself and community first of all and stages transformation of Evey and inspector Finch parallelly. The film runs after the actions aiming to render conscious and enlighten to community at the same time. In V for Vendetta, we can simply observe to be encountered myths, symbols and ancient rituals in further stages of stories. We can obviously see that the myths ooze to relatively secular world of modern community anyhow, as they were important part of human actions in the past. Mythes are lived by various rituals and they become visible by rituals. The rituals transfer real experiences that are expected by all of the community. In this film, the initiation rituals of hero and the persons who belongs to assertion, are outlined in context of old intelligence. This diagramatic expression goes on the context of symbolism of water and fire, pain and initiation and then it comprehends ritual death by regression to uterus (regressus ad uterum) and rebirth. The person who die after initiation and then is reborn appears different as phsical and intellectual from his previous life. Several signs must be about real changes of person after initiation. In this film, the mythic properities and symbols, which is attired on film, are scrutinized how they use besides thematic meaning.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :