Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni iran sineması’nda çocuk

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi1
Görüntülenme :
883
DOI :
Özet Türkçe :

 

Yeni İran Sineması‟nda çocuk temsili üzerine odaklanan çalıŞmada tarihsel geliŞim süreci ıŞığında Yeni Ġran Sineması‟nın geçirdiği evrelerin sinema üzerindeki yansımaları incelenmiŞtir ve çocuğun Yeni Ġran Sineması‟nda sansüre ve baskı politikalarına karŞı çok özel bir yeri olduğu anlaŞılmıŞtır. Doküman tarama yöntemi kullanılan çalıŞmada belirlenen yönetmenlerin öncü filmleri de üslup, estetik ve teknik özellikler açısından incelenmiŞtir. ÇalıŞmanın amacı Ġran Sineması‟nda çocukların ulusal kimliğine sahip çıkıp çıkmadığının tespiti olarak belirlenmiŞ ve sıradan öykülerinde yoğun duyguları ve çarpıcı mesajları büyülü ve gerçekçi bir Şiirsellikle sunan çocukların, sinemalarında gösterim imkânı bulamayan aŞk, cinsellik, savaŞ, toplumsal sorunlar gibi birçok konunun iŞleniŞini sağladıkları ayrıca saf ve masum bakıŞ açılarıyla kendi ulusal kimliklerini yansıtırken yetiŞkinlerine örnek bir duruŞ sergiledikleri bulgularına eriŞilmiŞtir. ÇalıŞmada gerek Şiirsel gerek sosyal gerçekçi izdüŞümleri olan Yeni Ġran Sineması‟nın çocuk temsilinde de ulusal kimliğe sahip çıkıldığı ve çocukların Ġran Sineması‟nın farklı ülkelerde de tanınıp büyük baŞarılar elde etmesinde büyük katkıları olduğu sonucuna varılmıŞtır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study that mainly focuses on representation of child in the New Iranian Cinema, traces of the stages that Iranian new wave has been through have been studied in the light of historical development and it‟s been understood that child has significant place against censorship and oppressive policies in The New Iranian Cinema. Document scanning method is used in this study and pioneer movies of specified directors is studied with respect to narrative style, aestetic and technical specifications. Main purpose of this study is to assess whether the national identities of children have been adopted. And it came to a conclusion that children, who are able to express intense feelings and striking posts with such enchanting and realistic poetry, ensure the functioning of elements that cannot be shown on cinema, such as love, sexuality, war, social issues. Also with their pure and innocent perspective they reflect their national identies by setting an example for adults. And as a result it has been understood that representation of children in the New Iranian Cinema covers adopting the national identity and children have great effect and contribution on introduction of Iranian cinema in different countries and its great successes.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :