Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Dergi hakkında bilgi.

1.Akademik Yaklaşımlar Dergisi, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nce yılda iki kez (Mayıs ve Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.
2.Akademik Yaklaşımlar Dergisinin yazı konuları Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Maliye alanlarından oluşmaktadır. Bu konulardaki makaleler dışında kitap ve olay incelemeleri de dergide yayımlanabilmektedir.
3.Akademik Yaklaşımlar Dergisine gönderilecek makaleler, işlenilen konuya yeni bir boyut getirecek biçimde özgün ve daha önce hiçbir yayın ortamında yayımlanmamış veya değerlendirilmek üzere hiçbir yayın organına gönderilmemiş olmalıdır.
4.Gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce olabilir.
5.Gönderilen makaleler en az iki hakemin olumlu değerlendirmesinden sonra yayımlanır.
6.Yayımlanan makalelerin sorumluluğu yazarlara aittir. Makalelerde ileri sürülen görüşler nedeniyle dergi sorumlu tutulamaz.
7.Dergiye gönderilen makaleler yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.
8.Yayıma kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları Akademik Yaklaşımlar Dergisi’ne aittir. Makalelerden ancak kaynak gösterilerek yararlanılabilir. Makalenin tamamının kullanılması derginin iznine bağlıdır.
Teknik Özellikler
1.Dergiye gönderilen makaleler, 6000-10000 kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri 1500-2000; olay incelemeleri ise 3000-5000 kelime arasında olmalıdır.
2.Makaleler Word programlarının herhangi birinde Times New Roman karakterinde ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Metin için 12 punto, özet ve kaynakça için 10 punto kullanılmalıdır.
3.Makalenin ilk sayfasında şu bilgiler yer almalıdır: Makalenin başlığı, yazar(lar)ı, yazarların bağlı bulunduğu kuruluşlar, iletişim bilgileri, özet ve anahtar kelimeler. Özetler 100-150, anahtar kelimler ise 3-5 kelime aralığında olmalıdır.
4.Kaynak gösterme APA stiline uygun olmalıdır.
Metin İçinde Kaynak Gösterme (Atıf) Örneği
Batı’da, 17. Yüzyıl yarısında ortaya çıkan hükümet biçimleri Osmanlı kurumlarının gelişimini etkilemiştir (Mardin, 1996: 234).
Kaynakçanın Düzenlenmesi İle İlgili Örnekler
Tek Yazarlı Kitap
Pettit, P. (1997). Cumhuriyetçilik, (Çev. A. Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Çok Yazarlı Kitap
Keyman, E. F. and Öniş, Z. (2007). Turkish Politics in a Changing World, İstanbul: İstanbul Bilgi University Press.
Derleme Kitap
Karadağ, A. (Ed.). (2006). Kamusal Alan ve Türkiye, Ankara: Asil Yayınları.
Makale
Baharçiçek, A. (2000). “Bir Dış Politika Aracı Olarak Savaş”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1-2), ss. 271-280.
Derleme Kitapta Bölüm
Sarıbay, A. Y. (2005). “Postmodern Kapitalizm Olarak Globalizm ve 1980’ler Türkiyesi”, (Ed. A. Küçük, S. Bakan, A. Karadağ), 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye’de Siyasal Hayat, İstanbul: Aktüel Yayınları, ss. 1029-1037.
Basılmış Sempozyum ve Kongre Bildirisi
Karadağ, A. and Bakan, S. (2010). “Özal Policies in the Process of Development of Democratic Civil Society”, Turgut Özal International Conference on Economics and Politic I, Malatya: Inonu University, pp. 940-952.