Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1. Makaleler

AKDENİZ İ.İ.B.F. Dergisi'ne gönderilen yazıların yazarları ve bu yazıları değerlendiren hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur. Dergiye gönderilen ve Editör Kurul tarafından hakemlere gönderilmeye değer bulunan makale türündeki yazılar, Hakem Kurulunda yer alan en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Editör ve Yayın Kurulu tarafından gerek duyulduğunda hakem sayısı artırabilir. Hakemler, yazıları bilimsel katkı, çalışma sorunsalının ele alınış biçimi, ilgili literatürden yararlanma düzeyi, bilimsel makale hazırlama düzenine uygunluk,  (varsa) alan araştırmasında kullanılan yöntem ve bulguları ile önemli buldukları diğer unsurlar açısından değerlendirerek yazılı görüşlerini Editör Kurula iletirler.

Editör Kurul, hakemlerin görüşlerinin birer kopyasını yazar(lar)a gönderir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler, yazar(lar) tarafından Editör Kurulun uygun gördüğü süre içinde tamamlandığında, yazı yeniden hakemlerin görüşüne sunulur. Hakemler açısından yayımlanabilir aşamasına gelen tüm yazılar için son değerlendirme, Yayın Kurulu tarafından yapılır. Yayımlanabilir kararı verildikten sonra yazı yayım sırasına alınır ve nihai aşama yazar(lar)a bildirilir. Yazısı yayım sırasına alındığı bilgisini alan yazar(lar)ın, Telif Formu'nu doldurup Dergi Editörlüğü'ne ulaştırması gereklidir. Aksi durumda ilgili yazı yayımlanamaz.

2. Kitap Tanıtım ve Eleştirileri, Örnek Olay İncelemeleri, Raporlar, Bilimsel etkinlikler hakkında Haberler vb.

Dergide, kitap tanıtım ve eleştirileri, yayın duyuru ve özetleri, önceden yazılmış bir makaleye getirilen ekler, eleştiri ve yorumlar, yanıtlar ve yanıta yanıtlar da yer alabilir. Ayrıca konferans, kongre gibi toplantılar ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında haberlerin yanısıra, örnek olay incelemeleri ve raporlar da yayımlanabilir. Bu tür yazıların dergide yayımlanması ile ilgili karar, Editör Kurulu önerisi ile Yayın Kurulu tarafından verilir.

Önemli Not:

Dergiye gönderilen tüm yazılar önce Editör Kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi kapsamında yer alması öngörülmüş konular ile doğrudan ilişkili olmayan ya da bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, Editör Kurulu veya Yayın Kurulu tarafından hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bu kurullar yazılarla ile ilgili değişiklik önerileri yapabilirler.

Dergide makalesi yayımlanmış yazar veya yazarların farklı makalelerinin yayınlanabilmesi için iki sayı geçmesi gerekmektedir.

Yazım Kuralları

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi'ne gönderilecek yazılar aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır Aksi takdirde değerlendirme sürecine alınmayabilir, ya da bu sürecin herhangi bir aşamasında değerlendirme dışında bırakılabilir:

1. Yazıların değerlendirilmeye alınması için  İş Bankası Antalya Olbia şubesi 6202- 0432141 Nolu Hesaba 50 YTL yatırılması ve dekontun yazılarla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

2. Yazılar, basılı olarak dört adet ve ayrıca virüs taraması yapılmış iki yeni CD halinde dergi adresine gönderilmelidir.

3. Yazılar Türkçe, İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinde yazılmış olabilir.

4. Yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve dergimize gönderildiğinde bir başka dergide değerlendirme sürecine alınmamış olmalıdır.

5. Dergiye gönderilecek yazıların yazarlarına ait kimlik ve kurum bilgileri, yazıdan kolaylıkla ayrılabilir şekilde ayrı bir sayfaya hazırlanmalı ve şunları içermelidir:

a)Yazının başlığı 
b)Yazar(lar)ın adı soyadı, ünvanı 
c)Yazar(lar)ın bağlı bulundukları kurum (bölüm, birim)
d)Yazar(lar)ın kısa özgeçmişi
e)Yazar(lar)ın açık ve güncel posta adresi, telefon ve faks numarası ile e-mail adresi

6. Yazının birinci sayfasında, Türkçe, İngilizce başlık, makaleler için yüz kelimeyi geçmeyecek İngilizce ve Türkçe özet ile anahtar sözcükler yer almalıdır. Fransızca ve Almanca dillerindeki yazıların özet ve anahtar sözcükleri aynı dillerde olmalıdır.

7.Yazılar, Microsoft Word 98-XP-2003 ortamında Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto ile kağıdın bir yüzüne çift aralıkla yazılmalıdır.

8.Yazılar, en fazla 30 sayfa uzunluğunda olmalı ve A4 kağıdına basılmalıdır.

9. Basılan yazılardaki imlâ ve noktalama hatalarından yazarlar sorumlu olacağı için, bu tür hataları düzeltmek amacıyla gereken kontroller yapılmış olmalıdır.

10. Bütün tablolar ve grafikler yazının sonunda ayrı sayfalarda yer almalı ve metin içinde yerleri belirtilmelidir. Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmelidir.

11. Kaynaklara göndermeler dipnotlar ile değil metnin içinde açılacak parantezler ile yapılmalı ve parantez içindeki sıra şöyle olmalıdır: yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numaraları.

Örnekler

.......diyerek sonuçlandırmıştır (İnalcık, 1985:23-25).

......(Harvey, 1989a: 18-25; 1989b: 78-79; 1989c: 13-56)

ikiden fazla yazar olduğunda ; ........(Savcı vd., 1972:21-27)

Birkaç yazara aynı anda gönderme yapıldığı zaman ; ........(Poulantzas, 1979:136-138; Althusser, 1961:34, Gramsci, 1945:132)

•Kaynakçada sadece yazıda gönderme yapılan eserler yer almalı ve eserler yazarların soyadına göre alfabetik sıralanmalıdır.

•Kaynakçadaki düzenleme aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır:

Kitaplar

HARVEY, D. (1989) The Condition of Postmodernity, Blackwell, Oxford.

HARVEY, D. (1989a) Urbanization of Capital, Blackwell, Oxford.

Derleme Kitaplar

GREGORY, D ve URRY, J. Der. (1985) Social Relations and Spatial Structures, Macmillan, Londra.

Dergilerdeki Makaleler

JOHNSON, L.C. (1994)  What future for feminist geography, Place and Culture, 1(1), 103-113.

Derleme kitaplar içindeki makaleler

MASSEY, D. (1993) Politics and space/ lime Keith, M. ve Pile, S. (der.) Place and Politics of Identity içinde, Routledge, Londra, 141-161.

Yazısı yayımlanmak üzere kabul edilen yazara, çalışmanın yayımlandığı dergi ücretsiz olarak gönderilmektedir.

13.Yazarlarla yapılacak yazışmalar kargo ile gerçekleştirilecek ve yazar tarafından ödenecektir.