Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

MAKALE YAYIN VE YAZIM KURALLARI

 1. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-GİFDER),  iletişim bilimleri ile ilgili derleme, araştırma makaleleri, teorik ve kuramsal makaleler, kitap tanıtımı vb. yazıların yer aldığı akademik ve hakemli bir dergidir.
   
 2. e-GİFDER  Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.
   
 3. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde  yayınlanmamış ya da  yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Yazının, kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması yayınlanması için engel değildir.
   
 4. Makaleler en az iki hakemin olumlu raporuyla yayınlanır.
   
 5. Derginin yazı dili Türkçe�dir. Ancak,  İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinden herhangi biri ile yazılmış yazıların yayınlanması yayın kurulunun kararına bağlıdır.
   
 6. Dergiye, yayınlanması için gönderilen yazıların, dergi kurallarına göre uygun bir şekilde düzenlenerek [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.
   
 7. Dergiye gönderilen yazıların tüm sorumlulukları yazarlara aittir. Dergiye gönderilen yazılarla
  birlikte, "Formlar" linkinde bulunan "Yazar telif hakkı devri " formununda doldurularak gönderilmesi gerekir. Ayrıca, yazarların çalışma alanlarını da içeren ve en fazla 75 kelimeden oluşan özgeçmişlerini, iletişim bilgileri ekli şekilde göndermeleri gerekmektedir.
   
 8. Yayınlanan yazıların her türlü telif hakkı, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik  Dergisi�ne aittir. Ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmez.
   
 9. Metin bir plan dahilinde; Başlık, Özet (Abstract), Anahtar Sözcükler (Key Words), Giriş, Ana Metin, Sonuç ve Kaynakça şeklinde verilmelidir.
   
 10. Makalenin başlığı ilk sayfanın başına büyük harflerle bold (koyu) ve  ortalı olarak,  alt başlıkları ise küçük harflerle sola yaslı 12 punto ile yazılmalıdır.  Yazarın adı başlığın hemen altına sağa yaslı olarak yazılmalı; yazar birden fazla ise adları alt alta gelecek şekilde yazılmalıdır. Ayrıcı yazarın  veya yazarların akademik ünvanı, görev yeri ve e-posta adresi sayfanın altında dipnot şeklinde gösterilmelidir.
   
 11. Bütün yazılarda metnin başında Türkçe özet ve altında İngilizce başlık ve İngilizce özet verilmelidir. Özetler 9 punto ile yazılmış ve 200 kelimeyi aşmayacak şekilde olmalıdır.  �ÖZET� başlığı ortalanarak bold (koyu) yazılmalıdır. Yazı başka bir dilde yazılmışsa başlığın ve özetin Türkçe tercümeleri yer almalıdır.
   
 12. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar A4 kağıdı boyutunda �Times New Roman� yazı stili, iki yana yaslı, 1,5 satır aralığı ve12 punto ile Word programında yazılmalıdır. Paragraf aralığı
  önce 0nk, sonra 6nk olmalıdır.
   
 13. Yazıda paragraflar, girintili (1,25 cm) olmalıdır.
   
 14. Yazılarda sayfa numarası eklenmemelidir.
   
 15. Yazı, çizim veya grafiklerin yazım alanı içinde olmalarına dikkat edilmelidir. Resim, şekil ve grafikler �Şekil� adı altında gösterilmelidir. Ayrıca şekil ve grafikler bilgisayarda çizilmeli, sırayla numaralandırılmış olmalı, şekil ve tablolara ait kaynaklar, alt tarafta 9 punto ile verilmelidir.
   
 16. Yazılar;  şekil, resim, grafik ve tablolar dahil 25 sayfayı geçmemelidir.
   
 17. Sayfa düzeni, üst 3,5 cm, sol 3,5 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm boşluk bırakarak oluşturulmalıdır.

Kaynakların Gösterilmesi

 1. Kaynaklar metin içerisinde parantez arasında sırasıyla yazar soyadları, tarih, sayfa numarası yazılarak verilmelidir.
   
 2. Yazar adı ve tarih bilgileri anlatımda geçiyorsa parantez içinde yinelenmemelidir.
   
 3. 3 veya daha çok yazar isimli yazılarda �vd� kısaltması kullanılmalıdır.
   
 4. Metin içerisinde aynı konuya ait gönderme yapılan kaynaklar birden fazla ise, noktalı virgülle ayrılmalıdır.
   
 5. Eğer, yazarın ayın yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılarak, aynı yılda yapılan çalışmalar için �a,b,c,�.� İbareleri kullanılmalıdır.
   
 6. Kısa alıntılar tırnak işareti içinde gösterilmelidir. 4 satırdan uzun alıntılar ise ayrı bir paragraf olarak 1 cm içeriden blok halinde, 10 punto ile yazılmalıdır. Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır.
   
 7. Tüzel kişiler tarafından yazılmış eserlerde tüzel kişi adı çok uzun ise veya kısaltılmış biçimi çok biliniyorsa ilk atıftan sonra kısaltma yoluna gidilebilir. Kısaltma kullanılması  düşünülüyorsa ilk atıfta kurum adının açık hali yazılmalı ve yanında tırnak  içinde kısaltması verilmelidir. Daha sonraki atıflarda sadece kısaltma kullanılmalıdır.
   
 8. Aynı anda birden fazla esere gönderme yapılmak istenirse, hepsi tek bir parantez içinde, birbirlerinden noktalı virgül ile ayrılarak verilmelidir. Parantez içinde yazar soyadına göre alfabetik sıra izlenmelidir.
   
 9. Aynı yazarın birden fazla eserine aynı anda atıf yapılacaksa yazar yinelenmeksizin tarih sırası küçükten büyüğe doğru sıralanmalıdır.
   
 10. Eserin yayın tarihi belli değilse, göndermede tarih yok anlamına gelen �t.y� kısaltılması kullanılmalıdır.
   
 11. Kaynakçalar, asılı olarak 1,25 değeri ölçüsünde olmalıdır.

Metin içerisinde kaynak gösterimi ile ilgili bazı örnekler aşağıda sunulmuştur;
..........(Gülsoy, 1999: 158). : tek yazarlı kaynak gösterimi
��..(Kocabaş ve Elden, 2001: 18). : iki yazarlı yayınların kaynak gösterimi
��..(Birlik, 2002a: 32, 2002b: 112). : aynı yazarın aynı yıldaki birden fazla yayınının kaynak gösterimi
��..(Elden, 2003: 38; Elden, 2009: 205).: aynı yazarın ayrı yayınlarının kaynak gösterimi
��..(Kara vd., 1991: 28). : ikiden fazla yazarlara ait yayınların kaynak gösterimi
��..(Karaçor, 2007: 43; Tayfur, 2008: 151). : Aynı konuya ait gönderme yapılan birden fazla kaynağın gösterimi
��..(Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, 2010). : yazarı bilinmeyen ve internet sitesinden ulaşılan yayınların kaynak gösterimi
��..(http://www.pazarlamadunyasi.com.). : internet kaynağının gösterilmesi
��..(Kütüphaneciliğe Giriş, 1987).: yazarı belli olmayan kaynağın gösterimi
��..(Kültür ve Turizm Bakanığı, 2008: 151). : tüzel kişi tarafından yazılmış eserin gösterilmesi
��..(Aktaran: Dağtaş, 2003: 70). : Dolaylı gönderme kaynağın gösterimi
��..(N. Bostancı ile kişisel iletişim, 22 Haziran 2010). : Görüşme kaynağın gösterilmesi

Yukarıda metin içerisindeki kaynak gösterimleri, yazım dili Türkçe olan makaleler içindir. Yabancı dile yazılan makalelerdeki kaynak gösterimlerinde kullanılan bağlaçlar, yazım dili ile uyumlu olmalıdır. Kaynak gösterimi dışında yapılacak açıklamalar, �Notlar� başlığı altında yazının sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir.

Kitaplar:
GERAY, Haluk (2006). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş, Ankara: Siyasal Kitabevi

ELDEN, Müge; ULUKÖK, Özkan; YEYGEL, Sinem (2005). Şimdi Reklamlar, İstanbul: İletişim Yayınları.

FORCEVİLLE, Charles (1996). Pictorial Metaphor in Advertising (1th Edition). London: Routledge.

Çeviri Kitaplar:
SULLIVAN, Luke (2000). Satan Reklam Yaratmak, (Çev: Sevtap Yaman), Ankara: MediaCat Kitapları.

Kitap İçinde Yayın (Bölüm ya da Makale)
BAKAN, Ömer (2008). Halkla İlişkiler Aracı Olarak İnternet, (Editörler), Ahmet Kalender ve Mehmet Fidan. Halkla İlişkiler, Konya: Tablet Yayınları, s.373-389.

Makaleler:
BATI, Uğur (2005). �Bir Anlam Yaratma Süreci ve İdeolojik Yapı Olarak Reklamların Göstergebilimsel Bir Bakış Açısıyla Çözümlenmesi�, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2005 Cilt: 29 No: 2,  175-190

MCQUARRİE, Edward (1996) �Figures of Rhetoric in Advertising Language� Journal of Consumer Research. Vol: 22, Page: 424-438.

Tezler:
GÜLLÜPUNAR, Hasan (2010). Seçmen Tercihi Bakımından Aday İmajı: Konya 2009 Yerel Seçimleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya.

Bildiriler:
TARHAN, Ahmet (2006). "Turistik Tanıtma Sorununa Bir Çözüm Önerisi: Tanıtma Tekerleği", I. Uluslar arası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, 47-57 Mayıs 2006, Konya.

İnternet:
ACEMOGLU, Daron ve JOHNSON Simon (2006). Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth, NBER Working Paper 12269, http://www.nber.org/papers/w12269, Erişim Tarihi: 06.06.2006.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI; (2006), ''Kamu Borç Yönetimi Raporu'', http://www.hazine.gov.tr/duyuru/basin KBYR.Mayis06.pdf, Erişim Tarihi: 06.06.2006.

REKABET KURUMU, http://www.rekabet.gov.tr/, Erişim Tarihi: 12.02.2005
TİGREL, Ali; ''Timetable: What will Happen and When,'' http://europa.eu.int/euro/html. Erişim Tarihi: 27.09.1999.